Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Operational directive – operation to and from airfields north of 65° latitude - Compass system limitations due to magnetic inclination/dip

20. des 2013 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-1

07. aug 2013 - Allmennfly og luftsport, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-1

16. jul 2013 - Flyplasser, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

BSL G 6-2

06. jun 2013 - ATM/ANS

Forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften)

BSL B 4-2

04. mar 2013 - Luftdyktighet

Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 3-1

26. feb 2013 - Annet

Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner (heretter «avtalen»)

31. aug 2012 - Annet, Militær luftfart

Forskrift om trafikkflytstyring

BSL G 3-1

20. apr 2012 - ATM/ANS

Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

BSL A 5-3

20. jan 2012 - Annet

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

06. des 2011 - HMS

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

06. des 2011 - HMS

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

06. des 2011 - HMS

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

06. des 2011 - HMS

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12. aug 2011 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

BSL G 5-1

01. jul 2011
Side