Hopp til innhold

Spørsmål og svar om Declared Training Organisation (DTO) for motorfly og helikopter

Vi mener denne oversikten gir svar på mye om DTO, men den er nok ikke komplett. Dersom du lurer på noe som ikke er nevnt her ber vi om at du sender en e-post til Luftfartstilsynet; postmottak@caa.no.

Denne oversikten med spørsmål og svar om DTO er ikke komplett. Dersom du lurer på noe som ikke er nevnt her ber vi om at du sender en e-post til Luftfartstilsynet; postmottak@caa.no.

DTO i et nøtteskall:

 • Treningsorganisasjon for ikke-ervervsmessige sertifikater (PPL og LAPL) og tilhørende rettigheter.
 • Ingen forhåndsgodkjenning av flyskolen, kun erklæring til Luftfartstilsynet.
 • Forenklede krav til personell og organisasjon.
 • Nye krav til tilsynsvirksomhet for Luftfartstilsynet.
 • Nytt Annex VIII (Part-DTO) til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011.

Spørsmål: Hva står DTO for?
DTO står for Declared Training Organisation.

Spørsmål: Hva er DTO?
En DTO er en organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktiviteter i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) uten forhåndsgodkjenning, på bakgrunn av erklæring til luftfartsmyndighetene.

Spørsmål: Hva er en egenerklæring?
Definisjonen på erklæring er “written statement (…) under the sole responsibility of a legal or natural person subject to this Regulation and which confirms that the applicable requirements (…) are complied with”. Selv om en DTO ikke er godkjent av Luftfartstilsynet stilles det likevel krav til at organisasjonen og personene som står ansvarlige tar på seg det hele og fulle ansvaret for at erklæringen er korrekt og at skolen opererer innenfor regelverket.

Spørsmål: Når kan man erklære en DTO i Norge?
Man kan erklære DTO i Norge fra januar 2019. Eksisterende RF-er må erklære DTO innen 8. april 2019 for å kunne fortsette å tilby utdanning. Alternativet er å søke om ATO-godkjenning.

Spørsmål: Hvor finner man skjema som skal benyttes til erklæring?
Skjema for erklæring, aktivitetsrapport, internrevisjon og flytimerapportering finnes på Luftfartstilsynets nettsider.

Spørsmål: Hvilke overgangsregler gjelder når man går fra å være RF til å bli DTO?
Det etableres ingen «grandfathering» av eksisterende RF-er. Det betyr at alle RF må erklære DTO innen 8. april 2019 for å kunne fortsette å tilby utdanning.

Når en skole har gått over fra RF til DTO må eksisterende elever overføres til den nye organisasjonen. Det må da bli gjennomført en vurdering av hver enkelt elev for å innpasse denne i de nye DTO-treningsprogrammene. Det er ikke mulig å fullføre utdanning etter NLF skolehandbok etter at en har erklært DTO. Dette svarer til det skolen må gjøre om man overtar en elev som har startet utdanning ved en annen skole. Denne overføringen skal dokumenteres og kunne vises fram ved tilsyn.

Spørsmål: Dersom en flyklubb/RF ikke rekker å erklære DTO innen 8. april, hvilke konsekvenser får dette for flyklubben?
Her må vi skille mellom klubb og skole. Det er nok vanlig å tenker på flyklubben og RF-en som én enhet, men slik vi ser det har vi en flyklubb der medlemmene kan leie fly og drive privatflyging på den ene siden og flyskolen (RF-en/DTO-en) på den andre siden. Man kan på en måte si at flyklubben «eier» flyskolen. Dersom man ikke rekker å få på plass en DTO innen 8. april kan man ikke drive utdanning, ei heller med eksisterende elever, mens den operative delen av flyklubben vil kunne fortsette som før.

Spørsmål: Hva er DTO-ens viktigste forpliktelser?
En DTO skal:

 • Drive skoleaktivitet i tråd med Part-FCL og det treningsomfanget som er erklært
 • Sende inn årlig aktivitetsrapport, årlig internrevisjon og årlig flytimeproduksjon
 • Melde fra til Luftfartstilsynet om endringer i erklæringen
 • Melde fra om opphør av skoleaktivitet

Spørsmål: Hva slags personell må en DTO ha?
En DTO må ha en representant og en skolesjef. Disse to funksjonene kan utføres av én og samme person dersom man finner dette hensiktsmessig. I tillegg behøves det naturligvis instruktører til de aktuelle kursene.

Spørsmål: Hvor mange baser kan en DTO ha?
En DTO kan i utgangspunktet ha maksimalt to baser. Dette kan utvides til flere baser dersom DTO-en viser Luftfartstilsynet at den har tilfredsstillende ledelsessystemer og ressurser som sikrer samsvar med relevant regelverk. Det skal være en assisterende skolesjef (deputy Head of Training) på hver utebase. DTO-en skal sørge for at det er like tilfredsstillende fasiliteter på utebaser som på hovedbase.

Spørsmål: Kan en norsk DTO opprette baser i andre land?
En DTO kan kun ha baser innenfor sitt eget land. En DTO med hovedbase i Norge kan altså ikke ha utebaser i f.eks. Sverige.

Spørsmål: Hva slags fasiliteter må en DTO ha?
En DTO skal ha fasiliteter som gjør det mulig å utføre og håndtere alle sine aktiviteter. Fasilitetene skal omfatte:

 • Kontorfasiliteter for flygeplanlegging og briefing
 • Instruktørkontor for teori- og flyinstruktører
 • Nødvendige fasiliteter for hvile og personlig hygiene for instruktører og elever
 • Klasserom og utstyr for teoriundervisning

Spørsmål: Hvilke krav stilles til luftfartøyene i en DTO?
En DTO skal ha en tilfredsstillende flåte luftfartøy som er tilpasset den utdanningen som tilbys.

Skolesjefen er ansvarlig for at luftfartøyene er luftdyktige og tilfredsstiller kravene i Part-DTO og Part-NCO for den utdanning og operasjon som utføres.

Luftfartøyene skal være forsikret for skolevirksomhet.

DTO-en skal føre oppdaterte lister over alle luftfartøy, inkludert registreringsmerke, som benyttes i skolevirksomheten. Alle luftfartøy og endringer vedrørende luftfartøy skal rapporteres i aktivitetsrapporten.

Spørsmål: Hvilke krav stilles til flyplassen der DTO-en har sin base?
En DTO kan kun etableres på flyplasser som har teknisk-operativ godkjenning. Part-DTO stiller ulike krav til fasiliteter for landfly, sjøfly og helikopter. I forbindelse med arbeidet med DTO-regelverket har Luftfartstilsynet også arbeidet med korresponderende endringer av forskrift om krav til teknisk-operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2) for enkelte GA-flyplasser. Denne problemstillingen har vært kompleks og forskriften vil derfor ikke bli endret samtidig med den nasjonale gjennomføringen av DTO-regelverket, men vil etter planen bli gjort i løpet av 2019.

DTO-ens hovedbase og sekundærbase(r) skal oppgis i erklæringen. Det er ikke nødvendig å føre opp på erklæringen flyplasser som benyttes i løpet av utdanningen, men som ikke fungerer som base for DTO-en.

Spørsmål: Hvilke krav stilles til utdanningsprogrammene til en DTO?
Utdanningsprogrammene skal som et minimum inneholde:

 • Formålet med kurset
 • Opptakskrav og kreditering
 • Leksjoner og øvelser, inkludert:
  • Innhold i hver leksjon
  • Målet til leksjonen
  • Innhold og struktur på teoriutdanningen
  • Logg over gjennomført trening (training records)

Spørsmål: Kan man fortsatt være RF (Registrert lærested) etter at DTO-regelverket er innført?
EASA-komiteen har vedtatt at dagens RF-er kan bestå til og med 7.april 2019. Fra og med 8.april 2019 må man være DTO (eller ATO) for å kunne drive flyskolevirksomhet. Merk at alle som ønsker å drive DTO må erklære dette til Luftfartstilsynet, det etableres ingen automatisk overgangsordning for eksisterende RF-er.

Spørsmål: Når en DTO er erklært til Luftfartstilsynet, men ikke godkjent, betyr dette at Luftfartstilsynet ikke skal føre tilsyn med DTO-en?
Nei, Luftfartstilsynet skal føre tilsyn med alle DTO-er. Det er krav i regelverket om at kompetent myndighet skal føre tilsyn med DTO-ene. Det stilles også krav til at DTO-ene skal rapportere om aktiviteten til Luftfartstilsynet. Til forskjell fra RF-regelverket stilles det nå klarere krav til myndighetens tilsynsvirksomhet. Det betyr at de mindre flyskolene kommer til å få flere besøk av Luftfartstilsynet enn det som har vært vanlig.

Spørsmål: Hvor ofte skal Luftfartstilsynet gjennomføre tilsyn med DTO-ene?
Luftfartstilsynet har krav på seg til å gjennomføre tilsyn med DTO-ene minst hvert sjette år.

Frekvensen på tilsynene bestemmes ut fra DTO-ens kompleksitet og risikoprofil; for eksempel om den har flere klasser eller typer luftfartøy, driver opplæring på tauing eller akrobatikk, opererer fra kontrollert eller ukontrollert flyplass, har fått avvik ved tidligere tilsyn og lignende. I tillegg til stedlige tilsyn følger Luftfartstilsynet opp DTO-ene fra kontoret i Bodø. Aktivitetsrapport, internrevisjon og flytimeproduksjon vil være en god kilde til informasjon om hvilke risikofaktorer som er til stede og hvordan DTO-en håndterer disse.

Luftfartstilsynet vil prioritere tilsyn med de DTO-ene som vi mener har størst risiko. Basert på de risikovurderingene vi gjør vil intervallet på tilsyn ligge på mellom to og fem år slik at de DTO-ene med høyest risiko vil få tilsyn oftere enn de med lavere risiko.

Spørsmål: Hva gjør Luftfartstilsynet dersom det avdekkes avvik ved DTO-ens drift?
Dersom Luftfartstilsynet, ved tilsynsaktivitet eller på annen måte, avdekker at DTO-en ikke blir drevet i samsvar med regelverket skal vi kommunisere funnet til DTO-en og gi en rimelig tidsfrist slik at DTO-en kan rette opp i avvikene.

Luftfartstilsynet skal umiddelbart begrense eller stenge DTO-en dersom:

 • et sikkerhetsproblem blir avdekket;
 • DTO-en ikke gjennomfører korrigerende tiltak etter avvik

Dersom DTO-en driver i strid med skoleprogrammet kan dette begrenses eller trekkes tilbake.

Spørsmål: Hva slags rapporter skal utarbeides av DTO-en?
DTO-en skal utarbeide en årlig aktivitetsrapport og en årlig internrevisjon som skal sendes Luftfartstilsynet innen 31. januar for foregående år. Det vil si at rapportene for 2019 skal utarbeides i januar 2020 og sendes Luftfartstilsynet innen 31. januar 2020. Aktivitetsrapporten og internrevisjon skal føres på eget skjema som publiseres på Luftfartstilsynets nettsider.

DTO-en skal også rapportere årlig flytimeproduksjon til Luftfartstilsynet på skjema NF-0001 i samsvar med AIC-N 14/14. Denne skal på tilsvarende måte utarbeides i januar for foregående år og sendes Luftfartstilsynet innen 15. januar.

Spørsmål: Hvilke kurs kan en DTO tilby?
En DTO kan tilby teoretiske og praktiske kurs til LAPL, PPL, SEP(land), SEP(sea), TMG, nattrettighet, aerobatic, bannerslep, seilflyslep og enmotors typerettigheter for helikopter med mindre enn fem seter.

Spørsmål: Hvordan starter man en DTO?
En DTO skal erklæres på skjema som sendes Luftfartstilsynet. Skjema publiseres på Luftfartstilsynets nettsider. DTO-en må ha på plass dokumentasjon i tråd med Part-DTO, som treningsprogram etc. Personell som er involvert i erklæring og drift av en DTO må gjøre seg godt kjent med DTO-regelverket, samt relevante deler av Part-FCL, Part-OPS og Part-M.

Spørsmål: Hvor kan en DTO tilby trening?
En DTO kan kun operere innenfor territoriet til medlemsstater i EASA.

Spørsmål: Må en DTO drives av flyklubb eller annen ikke-ervervsmessig organisasjon?
Nei, en DTO kan drives både kommersielt og ikke-kommersielt. Selve DTO-regelverket legger ikke begrensninger på hva slags organisasjon som står bak. Her har registreringen i Brønnøysundregisteret betydning; om det er en frivillig organisasjon, et AS eller annet som står bak. Man må ikke forveksle dette med at en DTO kun kan drive utdanning til ikke-kommersielle sertifikater.

Spørsmål: Hva er en DTO ikke?
En DTO er ikke en ATO (Approved Training Organisation). DTO-en er erklært og ikke godkjent slik en ATO er. DTO-en er altså ikke underlagt et like strengt regime med godkjenninger av organisasjon og personell. Manualverket er ikke like omfattende da det ikke er krav til operasjonsmanual eller treningsmanual, men det er krav til treningsprogram. En DTO skal ha et ledelsessystem, men det er ikke krav til at dette skal være like omfattende som for ATO. En DTO kan heller ikke utføre trening til CPL, IR, CB-IR, EIR, FI eller MEP eller typekurs til større helikopter

Spørsmål: Hva gjør Luftfartstilsynet i forbindelse med innføringen av Part-DTO?
Luftfartstilsynets oppgave er blant annet å implementere DTO-regelverket i norsk rett gjennom EØS-avtalen. I tillegg lager vi prosedyrer for akseptering av DTO-erklæringer og akseptering av treningsprogram.

Spørsmål: Hvordan behandler Luftfartstilsynet en erklæring om DTO?
Luftfartstilsynet skal verifisere at erklæringen er i samsvar med regelverket og inneholder relevante opplysninger. Opplysningene skal registreres før Luftfartstilsynet utsteder et eget nummer til den enkelte DTO. Luftfartstilsynet skal besvare erklæringen i løpet av 10 arbeidsdager.

Spørsmål: Hva gjør Norges Luftsportforbund (NLF) i forbindelse med innføring av DTO?
NLF lager en ny skolehåndbok for sine medlemsklubber. Denne skal omfatte administrative og operative prosedyrer for klubbene og separate treningsprogram for hvert enkelt kurs. Flyklubber som er tilknyttet NLF skal kunne bruke denne dokumentasjonen etter avtale med NLF. Organisasjoner som oppretter en DTO, men som ikke er tilknyttet NLF, må skaffe seg tilsvarende dokumentasjon ved å produsere den selv.

Spørsmål: Hva er gebyret for å opprette og drive en DTO?
Luftfartstilsynet tar et årsgebyr for den enkelte DTO. Gebyret er i gebyrforskriften for 2019 satt til kr 8940. Det kreves ikke eget gebyr for selve erklæringen. Akseptering av nye treningsprogram belastes et gebyr på kr 5180. Endringer i gebyrene vil forekomme.

Spørsmål: Hvor finner man DTO-regelverket?
DTO-regelverket finner du i Annex VIII til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011 ved å følge denne linken.

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):