Kommunikasjon

Luftfartstilsynets arbeid kan deles inn i fire kategorier:

 • Godkjenninger
 • Tilsyn
 • Regelverk
 • Kommunikasjon

En viktig del av vårt arbeid er altså kommunikasjon. Under her kommer det som på engelsk kalles safety promotion, eller sikkerhetsformidling på norsk.

Enkelt sagt er det å gi aktørene i norsk luftfart informasjon om tiltak for å øke flysikkerheten. For eksempel informasjon om nytt regelverk for droner eller informasjon om hvilke risikoer som et flyselskap bør kjenne til for å redusere faren for ulykker.

Sikkerhetsformidling

Denne sikkerhetsformidlingen foregår på ulike måter, i ulike fora og gjennom forskjellige kanaler.

Luftfartstilsynet gjennomfører seminarer, workshops, kurs og opplæring for de ulike aktørene. Luftfartstilsynet deltar også på luftfartsaktørenes egne flysikkerhetsmøter. I tillegg bidrar Luftfartstilsynet med sikkerhetsrelatert informasjon på andre måter. Blant annet gjennom samtaler under tilsyn, veiledning i forbindelse med behandling av ulike søknader o.l.

Luftfartstilsynet har etablert faste fora: 

 • Luftfartskonferansen 
 • Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel 
 • Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre
 • Sikkerhetsrådet for luftfarten 
 • Kontaktmøter med sentrale aktører (Avinor, Norwegian, SAS, Widerøe etc.)

Luftfartstilsynet publiserer flysikkerhetsinformasjon: 

 • Luftfartstilsynets internettside, sosiale medier og kampanjer
 • Informasjon gjennom medier
 • Sikkerhetsbrev til aktører
 • Årsrapport hvor siste års ulykker og hendelser gjennomgås
 • Årlig risikovurdering for sivil luftfart (security, terror og sabotasje) 
 • Flysikkerhetsdirektiver 
 • AIC (Aeronautical Information Circular) Rundskriv fra Luftfartstilsynet som kan omhandle flysikkerhet, flynavigasjon, tekniske, administrative eller bestemmelsesmessige områder.
 • VFR guide (Visual Flight Rules) Dette betyr at en pilot kan navigere ved hjelp av det han/hun ser, altså uten hjelp av instrumenter eller dirigering fra flygeledere.

Luftfartstilsynet gjør også informasjon og veiledningsmateriell tilgjengelig for aktørene i norsk luftfart etter hvert som det blir utviklet av EU og FNs organisasjon for sivil luftfart, ICAO.

I 2017 fikk Norge sitt første flysikkerhetsprogram. Hensikten med flysikkerhetsprogrammet er å forbedre sikkerheten i norsk luftfart. Sikkerhetsformidling er et viktig verktøy for å oppnå dette.

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø