Flysikkerhetsinformasjon

Luftfartstilsynet får rapporter om luftfartsulykker og -hendelser fra aktørene i norsk luftfart. Rapporteringen er til for at vi skal lære av hendelsene, ikke straffe dem som gjør feil. Bare på denne måten kan vi bedre arbeidet med flysikkerheten.

I Norge har vi god rapportering fra de fleste aktørene. Luftfartstilsynet bruker rapportert informasjon til å følge opp mange viktige flysikkerhetsområder, som for eksempel rullebaneinntrengning og fatigue, samt ved planlegging og gjennomføring av tilsyn.

Nasjonal database

Rapportene tas vare på i en nasjonal database og blir vurdert med tanke på klassifisering, kategorisering og rapportert informasjon. I tillegg legges det koder på alle sakene som gir grunnlag for sortering og senere statistisk gjenbruk.

Om statistikken

Det har vært en voldsom økning i antall rapporter siden det ble innført elektroniske rapporteringsløsninger i luftfarten. For å sette ting i perspektiv mottok Luftfartstilsynet rapporter om 148 tilfeller i 2006 og 7424 tilfeller i 2017. Siste ti år har vi sett en årlig økning på rundt 10 prosent. Dette skyldes blant annet følgende forhold:

 • Bedring i rapporteringskultur. Det er blitt vanligere å fylle ut en rapport om noe ikke gikk som det skulle. 
 • Enklere rapportering for rapportørene. Organisasjonene har tatt i bruk verktøy som gjør at det tar kortere tid å fylle ut en rapport.
 • Tydeligere og endrede krav til hva som skal rapporteres. Ett eksempel er fatigue (utmattelse), som ble rapporteringspliktig i 2016.

Dette betyr at man ikke automatisk kan konkludere med at en endring i antall mottatte rapporter innenfor et sikkerhetstema er ensbetydende med endring i tilstanden.

Tilgjengelige oversikter

Basert på bransjens rapportering av ulykker og hendelser presenterer vi oversikter som oppdateres daglig. Det er etterslep i registrering av hendelser. Dette betyr at enkelte tall i oversikter du har sett før, kan ha endret seg på et senere tidspunkt. 

 • Accidents
  An occurrence associated with the operation of an aircraft, which takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until all such persons have disembarked, where a person is fatally or seriously injured, the aircraft sustains damage or structural failure or the aircraft is missing or is completely inaccessible.

 • Aircraft damage
  All damages to all aircraft due to all reasons.

 • Injuries
  Injuries to all persons due to all reasons sustained during the flight, boarding or de-boarding of the aircraft. This does not include medical issues not directly related to the flight.

 • Birdstrike
  A bird strike is strictly defined as a collision between a bird and an aircraft which is in flight or on a take off or landing roll.

 • Fatigue
  A physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting from sleep loss or extended wakefulness, circadian phase, or workload (mental and/or physical activity) that can impair a crew member’s alertness and ability to safely operate an aircraft or perform safety-related duties.

 • Laser interference
  The interference of flight crew or ATM personnel by laser or beamer directed from people at ground.

 • Loss of separation
  Loss of separation between two or more aircraft aloft. Includes separation infringement in controlled airspace and insufficient separation between aircraft in non-controlled airspace.

 • Runway excursion
  A veer off or overrun off the runway surface, only applicable during either the take-off or landing phase. The excursion may be intentional or unintentional. To be used for helideck and helipads as well as runways.

 • Runway incursion
  Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take off of aircraft.

 • Unruly PAX 
  Incompliance with instruction, physical assault or other irregular passanger behavior on board an aircraft.