Flysikkerhetsinformasjon

Luftfartstilsynet får rapporter om luftfartsulykker og -hendelser fra aktørene i norsk luftfart. Rapporteringen er til for at vi skal lære av hendelsene, ikke straffe dem som gjør feil. Bare på denne måten kan vi bedre arbeidet med flysikkerheten.

I Norge har vi god rapportering fra de fleste aktørene. Luftfartstilsynet bruker rapportert informasjon til å følge opp mange viktige flysikkerhetsområder, som for eksempel rullebaneinntrengning og fatigue, samt ved planlegging og gjennomføring av tilsyn.

Nasjonal database

Rapportene tas vare på i en nasjonal database og blir vurdert med tanke på klassifisering, kategorisering og rapportert informasjon. I tillegg legges det koder på alle sakene som gir grunnlag for sortering og senere statistisk gjenbruk.

Om statistikken

Det har vært en voldsom økning i antall rapporter siden det ble innført elektroniske rapporteringsløsninger i luftfarten. For å sette ting i perspektiv mottok Luftfartstilsynet rapporter om 148 tilfeller i 2006 og 7424 tilfeller i 2017. Siste ti år har vi sett en årlig økning på rundt 10 prosent. Dette skyldes blant annet følgende forhold:

  • Bedring i rapporteringskultur. Det er blitt vanligere å fylle ut en rapport om noe ikke gikk som det skulle. 
  • Enklere rapportering for rapportørene. Organisasjonene har tatt i bruk verktøy som gjør at det tar kortere tid å fylle ut en rapport.
  • Tydeligere og endrede krav til hva som skal rapporteres. Ett eksempel er fatigue (utmattelse), som ble rapporteringspliktig i 2016.

Dette betyr at man ikke automatisk kan konkludere med at en endring i antall mottatte rapporter innenfor et sikkerhetstema er ensbetydende med endring i tilstanden.

 

Det er for tiden ingen tilgjengelige oversikter. Vi har oppdaget feil i disse statistikkene og ber om at aktører som har benyttet statistikken i sitt sikkerhetsarbeid om å ta kontakt med oss for å få verfisert tallene. Også andre bes om å ta kontakt med oss på postmottak@caa.no for oppdaterte tall.