Saksbehandling

Her finner du informasjon om saksbehandling, og hvordan du kan klage dersom dersom du er uenig i et vedtak.

Saksbehandlingstid ved søknader

Saksbehandlingstiden regnes fra den tiden vi har mottatt komplett søknad med dokumentasjon og til du har mottatt avgjørelsen. Kortest saksbehandlingstid oppnår du ved å forsikre deg om at søknaden er korrekt utfylt og at all etterspurt dokumentasjon er lagt ved. Dersom det likevel er mangler ved søknaden, skal du få beskjed så raskt som mulig. Dersom det er store mangler ved søknaden, returnerer vi hele saken til deg.

Søknadene behandles som hovedregel i den rekkefølgen de kommer inn.

Klager på avgjørelser

Dersom du er uenig i et vedtak, kan du klage. Informasjon om hvordan du skal gå frem vil du finne i brevet med vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes innen tre uker etter at du har mottatt melding om vedtaket. Luftfartstilsynet kan i enkelte tilfeller være behjelpelig med å få satt opp en skriftlig klage.

Vi kan oppheve eller endre vedtaket dersom vi finner klagen begrunnet. Da vil du få melding om dette. Hvis vi opprettholder det opprinnelige vedtaket, sendes klagen videre til den aktuelle klageinstansen, som for Luftfartstilsynets vedtak vanligvis er Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynets standpunkt i klagesaken skal være meddelt klager innen én måned fra klagen er mottatt. Se under for mer informasjon om hvordan du klager på et vedtak.

Unntak er medisinske saker og tinglysningssaker, hvor henholdsvis Helseklage og Justisdepartementet er klageorgan.

Med visse unntak har du rett til å se alle dokumentene i saken. Unntakene følger av forvaltningsloven.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø