Hopp til innhold

Innhold

Dronetilsyn

Finne risikoområder og øke sikkerhet

Mann holder drone
Illustrasjonsbilde av en mann som holder en drone. Foto: Unsplash/Daniel Chekalov

Generelt om tilsyn

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med sikkerheten i norsk sivil luftfart. Vi skal være en aktiv pådriver for samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart i tråd med overordnede målsettinger fra regjeringens samferdselspolitikk. 

For å sikre at virksomheter og materiell involvert i luftfart oppfyller nasjonale og internasjonale krav for flysikkerhet, gjennomfører Luftfartstilsynet jevnlig tilsyn og inspeksjoner. Målet er at risiko forbundet med luftfartsaktivitet er redusert til et akseptabelt nivå. 

Tilsyn skal sikre forsvarlig drift

Luftfartstilsynet gjennomfører kontinuerlig tilsyn med droneoperatører. Målet er å sikre forsvarlig drift som er i tråd med kravene i regelverket og vilkårene for operatørtillatelsen. Godkjente droneoperatører kan derfor forvente å motta varslet eller uvarslet besøk av Luftfartstilsynet, det kan også gjennomføres løpende tilsyn gjennom stikkprøver av droneoperasjoner. Luftfartstilsynet kan også velge å gjennomføre ikke-stedlig tilsyn, som for eksempel web-basert tilsyn. Luftfartstilsynet vil deretter vurdere samsvar opp mot relevant regelverk, utarbeide tilsynsrapport og eventuelle vedtak, som ved stedlig tilsyn.

Ulike alvorlighetsgrader av avvik

Luftfartstilsynet fører oversikt over droneoperatørens avvik, og disse graderes etter alvorlighetsgrad:

Nivå 1 avvik
Avvik mot krav som truer flysikkerheten (nivå 1 avvik) vil medføre at det er nødvendig å gjennomføre umiddelbare tiltak. Luftfartstilsynet vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført.

Nivå 2 avvik
Avvik mot krav som kan true flysikkerheten (nivå 2 avvik) vil medføre at det er nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist. Dersom myndighetene ikke finner tiltakene tilfredsstillende innen utløpt frist vurderes ytterligere pålegg eller tiltak. 

Nivå 3 avvik
Anmerkninger (nivå 3 avvik) er samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring. Dette til informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Anmerkninger gir også føringer for videre oppfølging ved fremtidig tilsynsvirksomhet. 

Tilsynsrapporter er offentlige.

Gebyr

Ordinære tilsyn er en del av det årlige gebyret.

Typer tilsyn

Stedlig tilsyn (on-site)

Tilsyn hos operatør/objekt, som baseres på relevante dokumenter (sjekklister o.l). Dette sendes det varsel om på forhånd, senest tre uker på forhånd.

Illustrasjonsbilde av tilsyn
En av luftfartstilsynets inspektører ute på tilsyn. Foto: Mali Malmedal / Luftfartstilsynet

Dokumentbasert tilsyn

Tilsyn basert på gjennomgang av operatørens/objektets dokumentasjon av prosedyrer, operasjonsmanual og andre relevante dokumenter. Her er samme krav til varsel på forhånd.

I noen tilfeller gjennomfører vi dokumentbasert tilsyn digitalt.

Uanmeldt tilsyn (både on-site og dokumentbasert)

Vi utfører også uanmeldte tilsyn. Da får man ingen varsel på forhånd.

Tilsynsprosess

Tilsynsprosess.
Illustrasjon av tilsynsprosess. Foto: Luftfartstilsynet

Planlegging

De fleste tilsyn skjer planlagt, hvor vi sender ut varsel i forkant. Luftfartstilsynet kan også foreta uvarslede tilsyn. Ved varslede tilsyn sender vi ut brev om bl.a. tidspunkt, formål og agenda for inspeksjonen. Vi ber om at operatøren bekrefter at varselet er mottatt innen en uke. 

Ved behov vil vi be operatøren om å sende dokumentasjon, og klargjøre aktuelle dokumenter for tilsynet, som sjekklister o.l.

Gjennomføring

Før tilsynet sender Luftfartstilsynet ut en plan for tilsynet. På tilsynsdagen(e) har operatør involvert personell tilgjengelig i henhold til denne planen. Selve tilsynet starter med et åpningsmøte hvor tilsynsleder går gjennom planen for dagen. I dette åpningsmøtet får man også mer informasjon om den videre prosessen i etterkant av tilsynet samt hva de forskjellige avvikene betyr.

Deretter vil våre inspektører gjennomføre intervjuer med personell hos operatøren og gå gjennom relevant dokumentasjon. 

Etter intervjuene gjennomfører vi et avslutningsmøte hvor vi går gjennom eventuelle funn for å kontrollere at operatør og Luftfartstilsynet har felles forståelse av fakta. Kun ved funn som krever øyeblikkelig tiltak vil vi fremlegge avvik under møtet. Andre funn og eventuelle avvik vil bli beskrevet i en tilsynsrapport som vi utarbeider og sender til operatøren senest tre uker etter tilsynet. 

Konklusjon

Etter inspeksjon gjennomfører Luftfartstilsynet et fagråd med nødvendige interne ressurser for å vurdere funn opp mot regelverk, eventuelle tidligere funn og risikoprofiler. I vårt fagråd sikrer vi likebehandling og enhetlig vurdering av forholdene. Til slutt skriver vi tilsynsrapport med eventuelle krav om utbedring. 

Tilsynsrapport og eventuelle pålegg om tiltak blir sendt til operatør senest tre uker etter tilsynet.

Oppfølging

Når operatøren mottar tilsynsrapporten har den tre uker til å gjennomføre årsaksanalyse og lage en plan for lukking av eventuelle avvik. Disse skal sendes til Luftfartstilsynet senest tre uker etter mottak av tilsynsrapporten.

Luftfartstilsynet godtar eller avslår analyse og tiltaksplan innen tre uker. I tilfelle vi avslår analyse og tiltaksplan har operatør nye tre uker til å komme med ny analyse og tiltaksplan. Når årsaksanalyse og plan er godkjent må operatøren jobbe med å lukke alle avvikene innen en gitt frist. Denne fristen er normalt tre måneder etter tilsynet. Ved lukking av avvik meldes dette inn til Luftfartstilsynet slik at det kan godkjennes og registreres.

Når alle avvik er lukket får operatøren tilsendt dokumentasjon på at tilsynet er avsluttet. 

Reaksjonssak

Ved manglende etterlevelse av regelverk eller når oppfølging/lukking av avvik uteblir, kan vi opprette reaksjonssak. For eksempel kan vi ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr for å motivere til etterlevelse, eller (midlertidig) tilbakekalle godkjenning eller sertifikat.

 

Tilsynsmetodikk – risikobasert

Luftfartstilsynet planlegger sin tilsynsaktivitet i lys av strategiske hensyn og prioriteringer. Blant annet lager vi risikoprofiler og oversikter over generell flysikkerhetstilstand som er med å styre intervall og frekvens for tilsyn innenfor rammene i regelverkene. Våre tilsynsprogram går over flere år, og vi har ettårige tilsynsplaner som følger kalenderår.

Før et tilsyn finner sted avklarer vi målet med det aktuelle tilsynet (full revisjon, inspeksjon av enkelte enheter, oppfølgingsinspeksjon etc.), tilsynets omfang og evt. fokusområder, samt forventet tidsramme. Sammen med oppdatert informasjon om flysikkerhetstilstand og andre informasjonskilder vil risikoprofilen bidra inn i vurdering av omfang, metode, prioriterte områder og dybde for en tilsynsaktivitet. Med dette utgangspunktet skal leder for tilsynet i planleggingsfasen utarbeide nødvendig underlag, sjekklister m.m. som skal benyttes ved gjennomføring av den konkrete tilsynsaktiviteten. 

Luftfartstilsynets inspektører bruker fast tilsynsmetodikk og prosedyrer når de utfører tilsyn. Ved gjennomføring av stedlig eller dokumentbasert tilsyn avklares de faktiske forholdene hos tilsynsobjektet. Luftfartstilsynets inspektører registrerer relevante revisjonsbevis og/eller funn. Funn er et nøytralt og faktabasert resultat fra tilsynet, som danner grunnlaget for Luftfartstilsynets vurdering av om tilsynsobjektene oppfyller de krav som følger av relevant regelverk og av deres aktuelle godkjenning. Inspektøren skal ha styrt oppmerksomhet både mot elementer av «Compliance» og ytelse/risikostyring basert på risikoprofilen. 

Dersom inspektørene finner svært alvorlige avvik som krever umiddelbare tiltak på stedet, følges en prosedyre for øyeblikkelige tiltak.