Hopp til innhold

Forkortelser i luftfarten

Her er en oversikt over de mest brukte forkortelsene i luftfarten, sortert i alfabetisk rekkefølge.

ACC = Area Control Center. Kontrollsentral for flyovervåkning. Norge har tre: Røyken, Stavanger og Bodø.

AD = Airworthiness Directive. Luftdyktighetspåbud, et påbud om inspeksjon/modifikasjon av luftfartøy.

ADS = Automatic Dependant Surveillance. Automatisk posisjonsovervåking, en overvåkningsteknologi der et luftfartøy fastslår sin posisjon via satellittnavigasjon og periodisk kringkaster posisjonen, noe som gjør det mulig å spore luftfartøyet.

AeMC = Aero-Medical Centre/Aviation Medical Center. Et flymedisinsk senter; i Norge Flymedisinsk institutt på Blindern, og Norges Flymedisinske Senter i Bjørvika i Oslo.

AFIS = Aerodrome Flight Information Service. AFIS-fullmektige jobber i tårntjenesten ved mindre lufthavner, og gir informasjon om trafikk, vind, rullebaneforhold og vær. Til sammenligning gir flygeledere informasjon OG klareringer.

AIC = Aeronautical Information Circulars. Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC. AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Avinor publiserer serien AIC A. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP, men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

AIM = Accident and Incident Management. Håndtering av ulykkes- og hendelsesrapporter.

AIP = Aeronautical Information Publications. Den norske, aeronautiske informasjonspakken blir publisert av Avinor. AIP inneholder informasjon av betydning for lufttrafikken.

AIRAC = Aeronautical Information Regulation and Control. System for kunngjøring av luftfartsrelatert informasjon.

AIS = Aeronautical Information Service. Luftfartsinformasjonstjeneste

AltMoC = Alternative Means of Compliance. Alternativ til AMC dersom AMC ikke finnes eller ikke er implementert i gjeldende regelverk.

AMC = Acceptable Means of Compliance. Akseptert måte å tilfredsstille et forskriftskrav på.

AME = Aviation Medical Examiner. Sivil flylege.

AOC = Air Operator’s Certificate. Godkjenning – gitt av et nasjonalt luftfartstilsyn til en operatør – som lar en operatør ta i bruk fly i kommersiell trafikk. Sertifikatet angir tekniske/operative begrensninger, hvilke fly som kan brukes, til hvilket formål og i hvilket område/hvilke flyplasser.

AoR = Area of Responsibility. Ansvarsområde. Et luftrom av bestemte dimensjoner hvor en angitt lufttrafikktjenesteenhet er ansvarlig for utøvelse av lufttrafikktjeneste.

APV = Approach Procedure with Vertical guidance. En prosedyre for instrumentinnflyging, der innflygingen utføres med støtte av en virtuell glidebane som er beregnet av luftfartøyets RNAV-system.

ARP = Aerodrome Reference Point. Flyplassens referansepunkt.

ATC = Air Traffic Control. Flygekontrolltjeneste

ATO = Approved Training Orgianisation. Godkjent treningsorganisasjon, flyskole.

ATPL= Airline Transport Pilot Licence. Høyeste sertifikatnivå for piloter som kan fly for kommersielle aktører.

ATS = Air Traffic Services. Lufttrafikktjeneste (ATS-rute er en nærmere angitt rute etablert med sikte på å kanalisere lufttrafikken i den utstrekning det er påkrevd for utøvelse av lufttrafikktjeneste).

BML = Bestemmelser for militær luftfart.

BSL = Bestemmelser for sivil luftfart. Les mer om regelverk.

BT = Banner Towing. Fly med banner.

CAA = Civil Aviation Authority/Administration. Luftfartsmyndighet, eksempelvis i Norge eller Storbritannia.

CAT = Commercial Air Transport operations. Kommersielle luftfartsoperasjoner.

C of A = Certificate of Airworthiness. Luftdyktighetsbevis – bevis på at luftfartøy er luftdyktig.

CB-IR = Competency-Based Instrument Rating. Kompetansebaserte instrumentrettigheter, se IR.

CP = Co-pilot.

CPL = Commercial Pilot License. Pilotsertifikat for kommersiell luftfart. CPL-A = Aeroplane, flysertifikat. CPL-H = Helikopter. CPL-IR = Instrument Rating, instrumentrettighet til å fly ved hjelp av instrumenter i tett tåke, dårlig vær og lignende.

CRCP = Cruise Relief Co-Pilot. Avløsningsstyrmann, på flygninger med flere flygere. Avløser styrmannen under flyging i marsjhøyde over flygenivå 200 (cirka 18 000 fot).

CRI = Class Rating Instructor. Klasserettighetsinstruktør.

CTA = Control Area. Kontrollområde i en viss høyde over en lufthavn, som ekstra beskyttelse for fly som er på vei inn i eller ut fra kontrollsonen.

CTR = Control Zone/Controlled Traffic Region. Kontrollsone rundt en lufthavn og opp til en viss høyde.

CVR = Cockpit Voice Recorder. System som tar opp samtale i cockpit og radiokommunikasjon. Bevarer de siste lydene fra cockpit, inkludert konversasjon mellom piloter/lufttrafikktjeneste.

D = Danger area (followed by identification). Fareområde (etterfulgt av identifikasjon).

DME = Distance Measuring Equipment. Et konvensjonelt navigeringssystem som måler avstand fra fly til en DME-stasjon på bakken.

DOA = Design Organisation Approval. Godkjenning av et selskap som designer fly eller flydeler.

DTO = Declared Training Organisation. Erklært treningsorganisasjon/flyskole, som ikke trenger forhåndsgodkjenning.

EASA = European Aviation Safety Agency. EU-byrå for flysikkerhet. På norsk: Det europeiske flysikkerhetsbyrå.

ECAC = European Civil Aviation Conference. 44 medlemsland. Norge har vært med siden starten i 1955.

EIR = En route Instrument Rating. Flyging «en route» og på dagtid i henhold til instrumentflygeregler. Med «en route» menes i lufta, altså at takeoff og landing må skje etter visuelle flygeregler, VFR.

EUROCONTROL er en internasjonal organisasjon som arbeider for luftfartssikkerhet. EUROCONTROL, som av EU er utpekt til å være Network Manager, ble etablert i 1960, og har i dag 41 medlemsland. Norge har vært medlem av det europeiske organet for lufttrafikktjeneste siden 1994.

FAA = Federal Aviation Administration. Luftfartsmyndigheten i USA.

FAI = Fédération Aéronautique Internationale. Internasjonal organisasjon for privatflygere/luftsport.

FCL = Flight Crew Licensing. Sertifikatbestemmelser, som blant annet omfatter medisinske krav og krav til utdanning og flysimulatorer.

FDR = Flight Data Recorder. «Den svarte boksen», som tar vare på en flygnings nylige historie gjennom opptak av en rekke parametere [fart, høyde, lengdegrad, breddegrad osv.] innhentet flere ganger i sekundet.

FFS = Full Flight Simulators – flysimulator.

FI = Flight Instructor – flygerinstruktør.

FIR = Flight Information Region. Flygeinformasjonsregion, eksempelvis Norway FIR og Bodø Oceanic FIR.

FL = Flight Level. Flygenivå – et luftfartøys teoretiske høyde over havflaten. FL 100 tilsvarer cirka 10 000 fot, om lag 3 050 meter.

FMI = Flymedisinsk institutt. Del av Forsvaret. FMI er et flymedisinsk senter (se AeMC).

FNPT= Flight Navigation and Procedures Trainer – flysimulator.

FOD = Foreign Object Damage. Skade på fly pga. fremmedelement.

FOM = Flight Operation Manual. Manual for flyging.

FSTD = Flight Simulation Training Devices – flysimulator.

FTD = Flight Training Devices – flysimulator.

FTL = Flight Time Limitation. Arbeidstidsbegrensninger for piloter og kabinansatte.

FUA = Flexible Use of Airspace. Fleksibel bruk av luftrom, delingsprinsipp mellom sivil og militær luftfart, blant annet for å spare flytid og drivstoff mellom to destinasjoner.

GA = General Aviation – allmennfly/privatfly.

GH = Ground Handling – bakkehåndtering på lufthavn.

HFIS = Helicopter Flight Information Service. Flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste ved beskyttelsessoner for helikopter. Tilsvarende AFIS for fly.

HLAPB = High Level Airspace Policy Body. Nasjonal enhet hvis rolle er å sikre trygg og effektiv bruk av et lands luftrom. Se FUA.

HPZ = Helicopter Protected Zone – beskyttelsessone for helikopter.

HTZ = Helicopter Traffic Zone – trafikksone for helikopter.

IASA = International Aviation Safety Assessment program. Et program, etablert av FAA i USA i 1992, som valuerer et lands evne til å tilpasse seg standarder og anbefalte praksiser for flyoperasjoner og vedlikehold av fly. Et land havner enten i kategori 1 (godkjent i henhold til ICAO-standarder) eller kategori 2 (ikke godkjent). Flyselskap fra land i kategori 2 får ikke drive luftfartsvirksomhet i USA.

IATA = International Air Transport Association. En organisasjon for flyselskaper. Består av 281 selskaper i om lag 120 land, ifølge tall fra november 2017. Det er IATA som har systemet der tre bokstaver er forkortelsen på navnet til en lufthavn, som OSL for Oslo lufthavn, Gardermoen.

ICAO = International Civil Aviation Organization. FN-organisasjon med 192 medlemsland) (Mellomstatlig organisasjon som utvikler internasjonale standarder for internasjonal luftfart. ICAO står bak firebokstaversforkortelse for lufthavner, som ENBO = Bodø lufthavn.

IFR = Instrument Flight Rules. Flyging i henhold til instrumentflygeregler, det vil si at man kan fly ved hjelp av instrumenter når det er tett skydekke, tåke, mørkt osv. Se også VFR, Visual Flight Rules.

IMC = Instrument Meteorological Conditions. Flygning i vær der pilotene ikke kan se, som skyer og tett tåke, altså at pilotene må fly i henhold til instrumenter, IFR.

IPPC = Internet Pilot Planning Centre – planleggingsportal for flygere, se www.ippc.no.

IR = Instrument Rating. Kvalifikasjoner en flyger må ha for å kunne fly i henhold til instrumentflygeregler, IFR. IR(A) = Instrument Rating Airplane og IR(H) = Instrument Rating Helicopter.

IRI = Instrument Rating Instructor – instrumentrettighetsinstruktør.

JC = Just Culture. Rettferdighetskultur der selskaper og ansatte ikke blir straffet for handlinger, unnlatelser eller beslutninger gjort/tatt på bakgrunn av deres erfaringer eller opptrening.

LAPL = Light Aircraft Pilot Licence – europeisk småflysertifikat, EASA-regler.

LAPL (A) = småflysertifikat for motorfly.

LAPL (H) = småflysertifikat for helikopter.

LAPL (S) = småflysertifikat for seilfly.

LDB = Luftdyktighetsbevis, samme som C of A.

LPT = Luft-, post- og teleavdelingen i Samferdselsdepartementet.

LTT = Lufttrafikktjenesten.

M-ADS = Modified Automatic Dependant Surveillance. Modifisert automatisk posisjonsovervåking.

MCCI = Multi-Crew Cooperation Instructor. Instruktør for samarbeid mellom flygere på fly der det er to eller flere piloter.

MEL = Minimum Equipment List. Liste over flyutstyr/systemer som kan være ute av funksjon ved start av en flygning.

ME(P) = Multi Engine (Piston) – fly med to motorer eller flere.

MP = Multi-pilot. Flere enn én pilot. MP-A = Multi-pilot Airplane – MP-H = Multi-pilot Helicopter.

MPL = Multi-Pilot Licence. Sertifikattype som gir mulighet til å være styrmann (co-pilot) på fly som skal opereres med både fartøysjef (Pilot in Command) og styrmann i kommersiell luftfart.

MTBF = Mean Time Between Failure – statistisk levetid for en komponent.

NAP = Noice Abatement Procedure. Støyreduserende prosedyre ved avgang.

NDB = Non-directional Beacon. Radiofyr. Konvensjonelt/bakkebasert radionavigasjonssystem som sender i frekvensbåndet mellom 280 kHz og 530 kHz. Signal fra NDB tas imot av flyets ADF = Automatic Direction Finder.

NMFS = Norges Flymedisinske Senter.

NIL = null. Brukes ved anmerkning i teknisk logg for å angi «ingen feil».

NLR = Norges luftfartøyregister.

NOTAM = Notice to Airmen. Informasjonssystem som angir feil og mangler ved flyplasser, lufttrafikkontroll.

NM = Nautical Miles – nautiske mil.

OCA = Oceanic Control Area – oseanisk kontrollområde, også forkortet OFIR.

PANS = Procedures for Air Navigation Services. ICAO publiserer prosedyrer på enkelte felt, for eksempel PANS ATM Doc. 4444.

PART = Kapittel i en EU-forordning kalles ofte Part, for eksempel Part-FCL.

PC = Proficiency Check. Ferdighetskontroll, for rettigheter tilknyttet nasjonalt flygersertifikat eller -bevis, som gjennomføres ved å fly med godkjent kontrollant.

PIC = Pilot in Command. Piloten som har det overordnede ansvaret i løpet av flytiden, inkl. taxing.

PMS = Performance Mangament System. Datasystem for styring av flyets styreevne.

PNR = Point of No Return – kan ikke snu.

PPL = Private Pilot Licence – privatflysertifikat, ICAO-regler.

PSR = Primary Surveillance Radar – primærradar.

R = Restricted area (followed by identification) – restriksjonsområde (etterfulgt av identifikasjon).

RBT = risikobasert tilsyn. En systematisk måte å velge ut områder eller aktører der sikkerhetsrisikoen er størst, og føre ekstra tilsyn med disse.

RFL = Regelverk for lufttrafikktjenesten.

RMZ = Radio Mandatory Zone. Luftrom der det er krav til radiokommunikasjonsutstyr.

RNAV = Area Navigation, tidligere Random Navigation. Områdenavigasjon som gir mulighet til fritt navigeringsvalg i et nettverk av navigeringspunkter, istedenfor å fly «direkte» mellom A og B.

RPAS = Remotely Piloted Aircraft Systems – drone.

R/T = Radiotelephony – radiotelefoni.

RT = Remote Tower. Fjernstyrte kontrolltårn, styrt fra kontrollrom et annet sted.

RTC = Remote Tower Centre  – senter for fjernstyrte tårn.

RVT = Remote and Virtual Tower – samme som Remote Tower.

SACA = Safety Assessment of Community Aircraft. Inspeksjon av fly fra et annet land i EU/EØS.

SAFA = Safety Assessment of Foreign Aircraft. Inspeksjon av fly fra selskap fra tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS.

SAR = Search and Rescue – redningstjeneste.

SBAS = Satellite-based Augmentation Systems. ICAO-betegnelse på støttesystem for satellittbasert flynavigasjon.

SARPs = Standards and Recommended Practices. ICAOs standarder og anbefalte praksiser, med mål om å hjelpe luftfartsmyndighetene til å sørge for å redusere risikoene i luftfarten.

SD = Samferdselsdepartementet.

SE(P) = Single-Engine (Piston) – énmotorsfly.

SFI = Synthetic Flight Instructor – flysimulatorinstruktør.

SHT = Statens havarikommisjon for transport.

SID = Standard Instrument Departure – standard instrumentutflyging.

SMS = Safety Management Systems. Et system som skal sikre at luftfartsaktørene (fly-/helikopterselskap, lufttrafikktjenesten, lufthavner osv.) er i stand til å ivareta flysikkerheten på eget område.

SOP = Standard Operational Procedure – standardprosedyre.

SP = Single-pilot. Én flyger. SP-A = Single-pilot Airplane – SP-H = Single-pilot Helicopter.

SPO = Specialised Operations – spesialiserte luftfartsoperasjoner.

SRM = Safety Risk Management. Risikostyring av flysikkerheten, dvs. hvordan identifisere og håndtere sikkerhetsrisikoer.

SSP = State Safety Program. Hos oss omtalt som Norges flysikkerhetsprogram, en beskrivelse av hvordan flysikkerhetsarbeidet i Norge er organisert.

ST = Sailplane Towing – Sleping av seilfly.

STAR = Standard instrument Arrival – standard instrumentinnflyging.

STC = Supplement Type Certificate – tillegg til typesertifikat eller modifikasjon.

STI = Synthetic Training Instructor – flysimulatorinstruktør.

SUP = AIP Supplement. Midlertidige tillegg til Aeronautical Information Publications (AIP) som skal vare lenger enn tre måneder, eller endringer som inneholder store mengder tekst og/eller grafisk innhold.

SUP = Suspected Unapproved Parts. Flydeler som er ukjente eller ikke godkjente, eller har falsk dokumentasjon.

TC = Type Certificate. Godkjennelsesdokument for flytyper, motorer eller propeller.

TIA = Traffic Information Area – trafikkinformasjonsområde.

TIZ = Traffic Information Zone – trafikkinformasjonssone.

TMA = Terminal Manoeuvring Area (TCA – Terminal Control Area – i USA og Canada). Kontrollert luftrom som omgir CTA (kontrollområder) ved svært travle lufthavner.

TMG = Touring Motor Glider – spesifikk klasse motorisert seilfly.

TRI = Type Rating Instructor – typerettighetsinstruktør.

UAS = Unmanned Aerial System – drone.

UAV = Unmanned Aerial Vehicle – drone.

UIR = Upper flight Information Region – øvre flygeinformasjonsregion.

ULA = Ultralight Aviation – mikrofly, mikrolette fly.

UTC = Coordinated Universal Time/Universal Time Coordinated (tidligere GMT = Greenwich Mean Time).

VASI = Visual Approach Slope Indicator. Lyssystem som hjelper piloten å holde korrekt glidebanevinkel ned mot rullebanen.

VFR = Visual Flight Rules. Dette betyr i utgangspunktet at en pilot kan navigere ved hjelp av det han/hun ser, altså uten hjelp av instrumenter som DME, VOR eller dirigering fra flygeledere.

VOR = Very high frequency Omnidirectional Radio range. Radionavigasjonssystem for luftfartøy. En VOR-stasjon sender ut et signal som gjør at navigasjonsmottakeren om bord i et luftfartøy kan bestemme retningen, vanligvis magnetisk, fra stasjonen til luftfartøyet.

WGS-84 = World Geodetic System – 1984. Et verdensomspennende geodetisk datum, dvs. et referansesystem for målinger i landmåling, geodesi og navigasjon. Danner grunnlag for koordinater og høydeangivelser på kart.

WMO = World Meterological Organisation – FN-organisasjon.