Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.

10. des 1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område.

05. feb 1999 - Annet

Forskrift om flyselskapenes plikt til å melde inn billettpriser.

02. nov 1998 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om delegering av fullmakt til å treffe vedtak til utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 65 (Rfo (EØF) nr. 2409/92).

16. okt 1998 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde EN R202, Hordaland

R202

13. jul 1998 - Restriksjonsområder

Delegering av myndighet til Planleggings- og samordningsdepartementet etter luftfartsloven §§ 16-1 til 16-5.

05. jun 1997 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer

02. mai 1997 - Militær luftfart, Annet

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

06. des 1996 - HMS

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R 101, Grenland, Telemark

R 101

13. sep 1996 - Restriksjonsområder

Forskrift om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjonar og vedtekne Eurocontrol-standardar for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken og framgangsmåtar, arbeidsreglar og bruk av ressursar i lufttrafikken.

02. jun 1995 - ATM/ANS

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R402, Finnmark

R402

11. jan 1995 - Restriksjonsområder

Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis.

BSL C 2-1

14. nov 1994 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om soloflygingsbevis.

BSL C 2-2

14. nov 1994 - Besetningsmedlemmer

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet til å håndheve forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 1, nr. 3, nr. 4 forsåvidt gjelder internasjonal trafikk, nr. 5 og 7 -9.

15. jul 1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift
Side