Hopp til innhold

Motordrevne fartøy

Norske luftdyktighetspåbud (LDP) for motordrevne luftfartøy utgitt i perioden fra 1946 til 2004.

I henhold til Rådsforordning 1592/2002 er det EASA som skal utarbeide luftdyktighetspåbud. Kravene finnes i sertifiseringsforskriften, jamfør «Part 21 Section A».

For luftfartøy som har EASA typesertifikat (se EASAs hjemmeside over de som er overført), vil EASA stå for utarbeidelsen av AD-notes, basert på AD-notes fra myndigheten i fabrikasjonslandet. Påbudene gjelder automatisk for alle medlemslandene.

Det er viktig å merke seg at i en overgangsperiode vil det være nødvendig å følge med på eventuelle luftdyktighetspåbud som utstedes av myndighetene hvor luftfartøyet produseres. Eier er ansvarlig for at dette er à jour til enhver tid.

Luftfartstilsynet kan beslutte å dispensere fra å utstede LDP i spesielle tilfeller i en begrenset tid dersom det ikke har betydning for flysikkerheten (i henhold til forordning 1592/2002 kapittel 10). Dette må Luftfartstilsynet meddele EASA, som deretter kan ettergå og eventuelt overprøve beslutningen.

I tilfeller hvor det er nødvendig å utstede luftdyktighetspåbud som er av kritisk karakter vil Luftfartstilsynet fremdeles ivareta dette. Dette gjelder uavhengig av fly-, motor- eller propelltype så lenge luftfartøyet er registrert i Norge og har gyldig dokumentasjon når det gjelder luftdyktighet. Formidling av denne type meldinger vil primært foregå per e-post, telefaks eller gjennom ordinær postgang dersom dette er nødvendig. Eier/bruker må bekrefte at meldingen er mottatt.