RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 184

Innføring av Declared Training Organisation (DTO)

AIC-N 01/19 18 JAN

Denne AIC informerer om nasjonal gjennomføring av delar av Annex VIII til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011, Part-DTO. Denne gjennomføringa av DTO-regelverket gjeld berre for skolar som driv utdanning til motorfly og helikopter.

18. jan 2019

Godkjenning av operative sekundærbaser

AIC-N 03/19 31 JAN

Luftfartstilsynet vil med dette presisere ovenfor norske AOC innehavere at operativ virksomhet utenfor operatørens hovedbase vil kunne medføre krav om Luftfartstilsynets godkjenning, jf. Luftfartstilsynets vilkår for lisens* og forordning (EU) 965/2012**, OPS ORO.GEN.130(a) jf. GM1 ORO.GEN.130(a) pkt. (a)(5).

31. jan 2019

Forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper (Part-26) - BSL B 4-3

AIC-N 05/19 01 MAR

Luftfartstilsynet har 8. februar 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper (Part-26) BSL B 4–3.

01. mar 2019

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/27 som endrer forordning (EU) 1178/2011

AIC-N 06/19 6 MAR

Luftfartstilsynet har 1. mars 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

06. mar 2019

Informasjon om kommende forslag om påbud om muliticrewkonsept for ruteflyginger på norske kortbanelufthavner

AIC-N 08/19 13 MAR

13. mar 2019

Bruk av norsk oppvisningstillatelse i England

AIC-N 10/19 18 MAR

18. mar 2019

Oppheving av RF-forskrifta

AIC-N 12/19 12 APR

Denne AIC informerer om oppheving av 20. desember 2000 nr. 1674 om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a).

12. apr 2019

Informasjon om benevnelse av forskrift som BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester m.m.)

AIC-N 16/19 03 MAR

Som det fremgår av AIC-N 27/18, publisert 20. desember 2018, vedtok Samferdselsdepartementet 24. september i fjor "forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse".

03. mai 2019

Forskrift om luftfart med seilfly og oppdatering av regler om EFB for annen luftfart

AIC-N 18/19 31 MAI

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om seilfly. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1976 og forordning (EU) 2018/1975 i norsk rett. Den sistnevnte forordningen oppdaterer også reglene i forordning (EU) 965/2012 om bruk av elektroniske hjelpemidler (EFB) for allmennflyging (NCO og NCC) og for ervervsmessig flyging (CAT og SPO).

31. mai 2019

Ny forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

AIC-N 17/19 16 MAI

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften erstatter forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs (publisert som BSL D 5-1).

16. mai 2019

Bruk av forankret ubemannet luftfartøy i Norge

AIC-N 20/19 11 JUN

BSL A 7- 1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. gjelder også i de tilfeller hvor det ubemannede luftfartøyet er festet til bakken ved hjelp av sikringsline, wire eller strømførende kabel. Det stilles således de samme krav til operatør og luftrom som for ubemannede fartøy som ikke er forankret.

11. jun 2019

Oppdatering av forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

AIC-N 22/19 16 JUL

Luftfartstilsynet har 12.07.2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

16. jul 2019

Nummerering av restriksjonområder over Oslo-området

AIC-N 23/19 31 JUL

Luftfartstilsynet har endret nummereringen på restriksjonsområdene i forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området (FOR-2018-12-05-1803).

31. jul 2019

Oppheving av kravet om teknisk og operativ godkjenning for skolebaser

AIC-N 25/19 17 SEP

Denne AIC-en informerer om oppheving av bestemmelsen i forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2) punkt 4.1 bokstav e.

17. sep 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

AIC-N 26/19 22 OKT

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1384 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

22. okt 2019
Side