RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 110

Ny forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

AIC-N 17/19 16 MAI

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften erstatter forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs (publisert som BSL D 5-1).

16. mai 2019

Informasjon om benevnelse av forskrift som BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester m.m.)

AIC-N 16/19 03 MAR

Som det fremgår av AIC-N 27/18, publisert 20. desember 2018, vedtok Samferdselsdepartementet 24. september i fjor "forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse".

03. mai 2019

EASA FTL FAQ er oppdatert

AIC-N 15/19 24 APR

EASA har nettopp publisert en ny «Frequently asked questions» (FAQ) til (EU) No 965/2012, annex III, subpart FTL.

24. apr 2019

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde for militærøvelsen Arctic Challenge Exercise 2019

AIC-N 14/19 15 APR

22. mai – 4. juni 2019 avholdes militærøvelsen "Arctic Challenge Exercise 2019" (ACE19). Militærøvelsen avholdes i samarbeid med Sverige og Finland. I den forbindelse har Luftfartstilsynet opprettet to fareområder og ett restriksjonsområde.

15. apr 2019

Forskrift om endring av forskrift om lufttrafikkledelse.

AIC-N 13/19 12 APR

Luftfartstilsynet har gjennom en ny forskrift gjort endringer i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). Endringsforskriften er vedtatt som "Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse".

12. apr 2019

Oppheving av RF-forskrifta

AIC-N 12/19 12 APR

Denne AIC informerer om oppheving av 20. desember 2000 nr. 1674 om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a).

12. apr 2019

Informasjon om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde over Nordmarka i Nittedal

AIC-N 11/19 22 MAR

21. mars 2019 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde over Nordmarka i Nittedal kommune.

22. mar 2019

Bruk av norsk oppvisningstillatelse i England

AIC-N 10/19 18 MAR

18. mar 2019

Værminima ved godkjenning av ervervsmessige SET-IMC operasjoner i Norge

AIC-N 09/19 13 MAR

For å kunne utføre ervervsmessig lufttransport med en-motors turbinmotor fly under instrument-flyforhold eller om natten (SET-IMC) kreves det særskilt godkjenning fra luftfartsmyndigheten. Dette følger av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012, vedlegg V, subpart L (SPA.SET-IMC).

13. mar 2019

Informasjon om kommende forslag om påbud om muliticrewkonsept for ruteflyginger på norske kortbanelufthavner

AIC-N 08/19 13 MAR

13. mar 2019

Endring av forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL sec)

AIC-N 07/19 8 MAR

Luftfartstilsynet har gjort endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL sec) 1. mars 2011 nr. 214. I § 3 andre ledd er kommisjonsforordning (EU) 2019/103 og kommisjonsbeslutning C(2019)132 tatt inn som norsk rett.

08. mar 2019

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/27 som endrer forordning (EU) 1178/2011

AIC-N 06/19 6 MAR

Luftfartstilsynet har 1. mars 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

06. mar 2019

Forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper (Part-26) - BSL B 4-3

AIC-N 05/19 01 MAR

Luftfartstilsynet har 8. februar 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper (Part-26) BSL B 4–3.

01. mar 2019

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 2018/1048 om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN), og ICAO Doc. 8168, Volume II, 6th edition, 2014 endring nr. 8

AIC-N 04/19 15 FEB

Forordning (EU) nr. 2018/1048 om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN) ble vedtatt 18. juli 2018. Forordningen innfører regler for overgang fra tradisjonelle navigasjonshjelpemidler til bruk av ytelsesbasert navigasjon.

15. feb 2019

Godkjenning av operative sekundærbaser

AIC-N 03/19 31 JAN

Luftfartstilsynet vil med dette presisere ovenfor norske AOC innehavere at operativ virksomhet utenfor operatørens hovedbase vil kunne medføre krav om Luftfartstilsynets godkjenning, jf. Luftfartstilsynets vilkår for lisens* og forordning (EU) 965/2012**, OPS ORO.GEN.130(a) jf. GM1 ORO.GEN.130(a) pkt. (a)(5).

31. jan 2019
Side