Endring av praksis for privatflygning med utenlandsk registrerte luftfartøy i Norge

AIC-N 03/15 21 JAN

Allmennflyging – Bruk av utenlandsk registrerte luftfartøy i Norge

Luftfartstilsynet er gjort kjent med at personer bosatt i Norge eller selskaper hjemmehørende i Norge baserer seg på bruk av utenlandsk registrert luftfartøy til privatflyging i Norge. I den forbindelse ønsker Luftfartstilsynet å klargjøre kravene i luftfartsloven § 2-2 Krav til nasjonalitet, som lyder.

§ 2-2. Krav til nasjonalitet

Luftfart innenfor norsk område kan bare foretas med fartøy som har:

 1. norsk nasjonalitet,
 2. fremmed nasjonalitet som i henhold til denne loven eller forskrift gitt med hjemmel i denne loven skal likestilles med norsk nasjonalitet,
 3. nasjonalitet i fremmed stat som har sluttet overenskomst med Norge om rett til slik fart eller
 4. særskilt tillatelse av luftfartsmyndigheten.

Tillatelsen som nevnt i første ledd nr. 4 gis i tilfelle på slike vilkår som i det enkelte tilfelle finnes påkrevd for å sikre at luftfarten foregår på en betryggende måte eller som for øvrig finnes nødvendig av allmenne hensyn. Tillatelsen kan når som helst tilbakekalles.

Det er ikke inngått avtale med noen fremmed stat som gir personer bosatt i Norge eller selskaper hjemmehørende i Norge rett til å bruke et utenlandsk registrert luftfartøy til privatflyging innenfor norsk område.

Midlertidig opphold

Det tillates at privatpersoner uten fast opphold eller bosatt utenfor Norge kan benytte luftfartøy registrert i utlandet under ferie i Norge eller lignende opphold av midlertidig karakter, uten at det krever særskilt tillatelse med unntak av Svalbard. Det forutsetter da at luftfartøyet enten har:

 • EASA typesertifikat eller,
 • ICAO typesertifikat eller,
 • luftdyktighetsbevis eller “permit to fly” utstedt av luftfartsmyndigheten i en av ECACs medlemsstater for amatørbygde luftfartøy, forutsatt at prøveflygingsprogrammet er gjennomført1

For luftfartøy med alle andre typer dokumentasjon på luftdyktighet må det søkes om trafikktillatelse der søknaden vedlegges:

 1. Dokumentasjon på luftdyktighet (Luftdyktighetsbevis eller permit to fly)
 2. Registreringsbevis
 3. Dokumentasjon på radiokonsesjon
 4. Forsikring i tråd med forordning (EF) nr. 785/2004.

For førere av mikrolette luftfartøy som ikke har sertifikat utstedt i tråd med EASA Part FCL eller ICAO anneks 1 må søknaden også vedlegges:

 1. Flytelefonisetsertifikat eller tilsvarende.
 2. Dokumentasjon på bestått språkprøve i engelsk eller norsk.
 3. Flysertifikat eller tilsvarende bevis.

Søknad om trafikktillatelse, med tilhørende dokumentasjon, sendes per e-post til traffic@caa.no

Permanent opphold
Personer bosatt i Norge eller selskap hjemmehørende i Norge som ønsker å drive privatflyging med luftfartøy må søke om dette til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven § 2-2 Krav til nasjonalitet fjerde ledd.

For luftfartøy med EASA typesertifikat registrert i et EASA medlemsland:
Søknad skal vedlegges:

 1. Airworthiness Review Certificate (ARC)
 2. Forsikring i tråd med forordning (EF) nr. 785/2004.
 3. Avtale med ansvarlig registreringsland (4)

For alle andre luftfartøy*

Søknad skal vedlegges:

 1. Dokumentasjon på luftdyktighet (luftdyktighetsbevis eller permit to fly)
 2. Miljødyktighetsbevis
 3. Registreringsbevis
 4. Aircraft Flight Manual
 5. Vektoppgave
 6. Dokumentasjon på radiokonsesjon
 7. Reisedagbok, teknisk journal eller tilsvarende
 8. Ansvarsforsikring

Vilkår

Luftfartstilsynet forbeholder seg retten til å føre tilsyn med luftfartøyet når det opereres i Norge.

Kopi av tillatelsen skal medbringes under flyging. Det påløper gebyr etter forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

* Særskilt vilkår for andre luftfartøy
Tillatelsen gis for inntil 6 måneder. Dersom særskilte forhold foreligger kan tillatelsen forlenges fra datering av første tillatelse til maksimalt 12 måneder.

Søknad
Søknad om særskilt tillatelse sendes til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø eller pr. e-post postmottak@caa.no. Merk søknad «søknad om å benytte utenlandsk registrert luftfartøy til privatflyging i Norge»

Overtredelse
Bruk av utenlandskregistrert luftfartøy uten gyldige tillatelser, kan medføre at Luftfartstilsynet fastsetter overtredelsesgebyr eller at saken anmeldes. 

---

[1] ECAC anbefaling INT.S/11-1

[2] Alle henvisninger til vedlegg betyr kopi av gyldig original dokumentasjon

[3] Dersom luftfartøyet har dette

[4] Bekreftelse fra myndigheter i registreringslandet på at de er kjent med at luftfartøyet opereres permanent i Norge

[5] Dersom luftfartøyet har dette

Norway Civil Aviation Authority

 • Civil Aviation Authority: P.O. Box 243 8001 Bodø
Publisert: 21. jan 2015