Spørsmål og svar om flymedisin

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Her finner du ofte stilte spørsmål om flymedisin som kan være til hjelp for flygere, flyleger og leger som har interesse for flymedisin.

Viser treff 1 til 12 av 17

Er det noe spesielt å tenke på i forbindelse med undersøkelse av personer fra andre land?

Ved medisinsk undersøkelse av personer med sertifikat fra andre land kan norsk AME Part-MED-sertifikat utstedes dersom personen oppfyller kravene som stilles. Flylegen har ansvar for å sende

Hvordan er prosedyren for henvisning av søknader om legeattest til Luftfartstilsynet?

Part-MED beskriver hvilke tilstander som flylegen kan vurdere selvstendig, hvilke som skal konfereres med luftfartsmyndighetene før utstedelse av attest/avslagsbrev og hvilke som skal henvises

Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)?

I henhold til EU-forordning 1178/2011 er Luftfartstilsynet pliktig til å gjennomføre kontinuerlig tilsyn med flylegene. Målet er å sikre forsvarlig

I hvilke tilfeller blir søknaden henvist til Luftfartstilsynet, og hvilken saksbehandlingstid kan jeg da forvente?

Flere medisinske tilstander krever at luftfartsmyndighetene tar stilling til saken

Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning?

Dersom du mener at du er helsemessig skikket til tross for at flylegen vurderer deg som ikke helsemessig skikket, kan du kontakte

Kan jeg fly dersom jeg er trett, forutsatt at jeg er frisk og har gyldig legeattest?

Enhver flyger har et personlig ansvar for å være skikket til tjeneste ved utøvelse av privilegiene som følger

Hva bør jeg tenke på før kontrollundersøkelsene hos min flylege?

Gyldighetsperioden for din aktuelle legeattest avgjør hyppigheten på kontrollundersøkelser. Ved kontrollundersøkelse skal du alltid

Hva innebærer varselplikten?

En innehaver av legeattest skal som et utgangspunkt rådføre seg med flylege i alle tilfeller av sykdom eller skade, med unntak av forbigående forkjølelse/influensa

Kan jeg foreta flymedisinsk undersøkelse og utstedelse av legeattest dersom EMPIC er nede?

Dersom det er IT-problemer skal dette først forsøkes å løses, eventuelt etter kontakt med AMS (for normal

Hvor kan jeg som flylege få hjelp til EMPIC?

Dersom en flylege har problemer med eller spørsmål til EMPIC forventes det at legen først leter etter svaret i brukermanualen som også finnes på

Hva er kravene for godkjenning som sivil flylege (AME)?

Det stilles generelt strenge krav til sikkerhet i luftfarten. Dette inkluderer helsekrav for yrkespiloter, privatpiloter og flygeledere.

Hva er en flylege?

Betegnelsen flylege brukes for en lege med spesialutdanning innen flymedisin. I enkelte land har flylege blitt opprettet som en egen godkjent legespesialitet, enten som en

Side