Hopp til innhold

Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning?

Dersom du mener at du er helsemessig skikket til tross for at flylegen vurderer deg som ikke helsemessig skikket, kan du kontakte Luftfartstilsynet for å få saken vurdert på nytt. For å sikre mest mulig effektiv saksbehandling må du sørge for at det foreligger mest mulig dokumentasjon før saken sendes til oss. Saksbehandlingstiden tar da utgangspunkt i den datoen hvor søknaden om ny vurdering er mottatt, og ikke undersøkelsesdato hos flylegen.

Dersom du ønsker å sette deg inn i hovedprinsippene som gjelder ved vurdering av helsemessig skikkethet for Part-MED legeattester og hvilken dokumentasjon som normalt bør legges til grunn kan du se på følgende flytskjema. 

Dersom du ønsker å supplere søknaden med en erklæring eller uttalelse fra andre medisinske spesialister kan det være hensiktsmessig å ta med følgende veiledning til spesialisten. 

Du har også mulighet til å fremstille deg til en fornyet vurdering hos en annen flylege (second opinion). Det er et krav at du da oppgir at du tidligere har søkt om legeattest, har blitt vurdert som helsemessig uskikket og fått avslag på din legeattest. Du må også oppgi hvilken flylege du oppsøkte tidligere.

Dersom du mener at du er helsemessig skikket til tross for at flylegen vurderer deg som ikke helsemessig skikket, kan du kontakte Luftfartstilsynet for å få saken overprøvd. For å sikre mest mulig effektiv saksbehandling må du sørge for at det foreligger mest mulig dokumentasjon før saken sendes til Luftfartstilsynet.

Publisert: 06. mai 2020