Medisinske krav

Det stilles omfattende krav til helse for flybesetning, privatflygere og kontrollanter av flytrafikk. Førstegangssøkere gjennomgår en bred grunnlagsundersøkelse. Personer som innehar legeattest må samråde med lege/flylege i tilfelle sykdom eller funksjonsendring for å vurdere om de oppfyller de helsekravene som er gitt for den enkelte klasse.

Helsekrav for nye søkere

For søkere som gjennomfører sin første medisinske undersøkelse, er det ulikt hvem som kan gjennomføre slike undersøkelser. En oversikt finnes under i egen meny. Gjeldende regelverk finnes i meny under «Medisinsk regelverk».
Dersom du er søker og har spørsmål vedrørende hvilke sykdommer og tilstander som kan godkjennes, kan du kontakte flymedisinsk senter eller flylege på denne lenken.

Informasjonsplikt om helse og plikt til medisinsk vurdering for innehavere av legeattest

Dersom innehaver ikke lenger oppfyller de medisinske krav, har søker selv et ansvar for å melde fra om dette og en plikt til ikke å utøve rettighetene i sertifikatet inntil forholdene er nærmere avklart av flylege/lege.

Innehaver av legeattest/erklæring skal også kontakte flylege uten ugrunnet opphold dersom vedkommende:

  • har gjennomgått et kirurgisk inngrep eller en invasiv prosedyre
  • har begynt å ta et legemiddel regelmessig
  • har vært utsatt for en vesentlig personskade som medfører at han/hun er ute av stand til å fungere som medlem av en flybesetning
  • har hatt en vesentlig sykdom som innebærer at han/hun er ute av stand til å fungere som medlem av en flybesetning
  • er gravid
  • har vært innlagt på sykehus eller medisinsk klinikk (unntak for kabinbesetning)
  • første gang trenger korrigerende linser (unntak for kabinbesetning)

Meldeplikt og brudd på denne

En søker og/eller innehaver av legeattest eller legeerklæring plikter å melde fra til luftfartsmyndighetene om forhold som kan ha betydning for om vedkommende oppfyller de medisinske vilkårene.

Brudd på meldeplikt eller unngåelse av å opplyse om forhold som kan ha betydning for sertifikatet, vil kunne føre til tilbakekallelse av legeattest og eventuelt politianmeldelse.

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Sem Sælands vei 2b, 0371 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø