Hopp til innhold

Helsemessig uskikkethet

Dersom en innehaver av legeattest eller legeerklæring ikke oppfyller helsekrav, er det et krav om å søke råd hos flylege eller flymedisinsk senter for vurdering av skikkethet til videre flytjeneste. Dersom det er tvil om tilstanden kan påvirke vurdering i forhold til medisinske krav, skal også flylege konsulteres.

For tilfeller hvor en legeattest eller legeerklæring er utløpt, er det ikke et krav om å rapportere til flylege om medisinske forhold. Opplysninger om forholdet/medisinsk historikk skal derimot registreres i søkers egenerklæring ved eventuelt ny søknad om legeattest.

Sykemelding

I de tilfellene der innehaver av legeattest blir sykemeldt av en hvilken som helst lege, psykolog eller annet helsepersonell med sykmeldingsrettigheter, er det lite trolig at helsekrav for flyging er oppfylt. Det er innehavers ansvar å la være å utøve sine rettigheter i sykmeldingsperioden eller inntil det er foretatt en flymedisinsk vurdering vedrørende helsemessig skikkethet av en flylege.

Dersom sykdomsperioden omfatter andre tilstander enn trivielle luft- og urinveisinfeksjoner eller liknende, skal flylege som en hovedregel kontaktes for vurdering av helsemessig skikkethet før vedkommende returnerer til flyging eller tjeneste som flygeleder etter sykdomsperioden. Lege kan kontaktes for innehavere av legeattest for mikrofly.

Helsemessig skikkethet

Klasse 1, 2, 3, LAPL og CC

Etter gjennomgått kirurgisk behandling, oppstart av nytt medikament eller doseøkning, sykehusinnleggelse, påvist svangerskap, eller oppstått signifikant skade eller sykdom som kan påvirke flysikkerheten skal flylege vurdere om innehaver av legeattest for klasse 1, 2, 3, LAPL, eller legeerklæring for kabinbesetning, oppfyller helsekrav. Flylegens vurdering av forholdet rapporteres i Luftfartstilsynets sertifiseringssystem.

I tilfeller hvor det vurderes at innehaver av legeattest/legeerklæring er helsemessig uskikket («unfit»), er ny flymedisinsk vurdering nødvendig (av flylege) når tilstanden er korrigert og innehaver selv bedømmer at det er trygt å returnere til sin funksjon. For de ovennevnte klassene vil sertifikatet være satt ut av drift til flylege igjen vurderer vedkommende som skikket («fit») til å inneha legeattest/-erklæring for flytjeneste eller tjeneste som flygeleder. Dersom innehaver er uenig i flylegens vurdering, kan vedkommende henvende seg til Luftfartstilsynet for å få saken vurdert på nytt gjennom et enkeltvedtak og denne avgjørelsen åpner for en klageadgang.

Mikrofly

I tilfeller hvor lege finner at innehaver av legeattest for mikrofly ikke oppfyller medisinske krav, skal Luftfartstilsynet underrettes. Norges Luftsportforbund blir orientert og på bakgrunn av denne informasjonen vil rettigheten til å utøve privilegiene som følger legeattesten settes ut av kraft av forbundet. Ny vurdering om helsemessig skikkethet er nødvendig av lege når tilstanden er korrigert og innehaver selv bedømmer at det er trygt å returnere til sin funksjon.

Vedtak om suspensjon eller tilbakekall av legeattest (enkeltvedtak)

Der hvor søker til- eller innehaver av legeattest ønsker ny vurdering av flyleges kjennelse, må vedkommende henvende seg til Luftfartstilsynet. Saken blir da vurdert på nytt, og i tilfeller hvor Luftfartstilsynet finner at vedkommende oppfyller helsekrav til legeattest, vil denne bli utstedt av Luftfartstilsynet. Dersom det vurderes at helsekrav ikke er oppfylt, vil det bli gitt et avslag på søknad om legeattest eller truffet et vedtak om suspensjon eller tilbakekalling for innehavere av legeattest. Vedtaket kan påklages til Helseklage – nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Luftfartstilsynet tar ikke stilling til om en tilstand er varig eller ikke, og vurderer kun hvorvidt helsekrav er oppfylt på vurderingstidspunktet.

 

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø