I hvilke tilfeller blir søknaden henvist til Luftfartstilsynet, og hvilken saksbehandlingstid kan jeg da forvente?

Flere medisinske tilstander krever at luftfartsmyndighetene tar stilling til saken og i slike tilfeller vil flylegen henvise din sak videre til Luftfartstilsynet. Hvilke tilstander dette gjelder er beskrevet i EU-forordning 1178/2011 Annex IV (Part-MED). Flylegen kan også henvise andre søknader dersom han/hun er i tvil i sin vurdering eller du ønsker å overprøve vurderingen.

Når søknader henvises til Luftfartstilsynet, starter saksbehandlingen den dagen søknaden er komplett, slik at det normalt lønner seg å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon så tidlig som mulig. Søknader som ikke er komplett, blir returnert til flylegen med nærmere beskrivelse av hva som mangler. Saksbehandlingstiden er normalt på under 4 uker (20 virkedager), men noen tilfeller er mer kompliserte slik at du må kunne påregne lengre behandlingstid. Vær derfor ute i god tid med neste kontrollundersøkelse før legeattesten utløper siden det kan foreligge forhold som må belyses nærmere før ny legeattest kan utstedes. Dersom det gjennomføres ny undersøkelse mer enn 45 dager før utløp av gjeldende legeattest, vil gyldigheten bli definert fra den dagen du undersøkes og ikke fra utløpsdato for gjeldende attest.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at flyleger og innehavere av legeattester forholder seg til gjeldende regler, og som ledd i denne oppgaven tas det rutinemessige stikkprøver av flymedisinske vurderinger og søknader i det elektroniske sertifiseringssystemet selv om disse ikke er blitt henvist. Dersom det blir oppdaget avvik i forbindelse med en slik kontroll kan du oppleve å motta brev fra Luftfartstilsynet med pålegg om ekstra undersøkelser eller retur av legeattest, selv om avvikene skyldes feil hos flylegen. Dette vil i så fall være hjemlet i regelverket og med formål om å sørge for at flysikkerheten er ivaretatt.

Sist oppdatert: 27. sep 2022