Hopp til innhold

Hva innebærer helsepersonells varslingsplikt til Luftfartstilsynet?

Det fremkommer av Helsepersonelloven § 34, at lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient har en tilstand som gjør at vedkommende ikke fyller vilkårene for innehavelse av sertifikat for motorvogn eller luftfartøy, skal be pasienten innlevere dette.

Hvis tilstanden antas å ikke være kortvarig, skal helsepersonellet varsle offentlige myndigheter. Av Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav følger det av § 1 at lege plikter å gi pasienter skriftlig varsel dersom legen finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at personen fortsetter i tjeneste som betinger luftfartssertifikat. Meldingen skal samtidig sendes Luftfartstilsynet.

Publisert: 07.05.2020