Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om delegering av fullmakt til å treffe vedtak til utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 65 (Rfo (EØF) nr. 2409/92).

16. okt 1998 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde EN R202, Hordaland

R202

13. jul 1998 - Restriksjonsområder

Delegering av myndighet til Planleggings- og samordningsdepartementet etter luftfartsloven §§ 16-1 til 16-5.

05. jun 1997 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer

02. mai 1997 - Militær luftfart, Annet

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

06. des 1996 - HMS

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R 101, Grenland, Telemark

R 101

13. sep 1996 - Restriksjonsområder

Forskrift om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjonar og vedtekne Eurocontrol-standardar for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken og framgangsmåtar, arbeidsreglar og bruk av ressursar i lufttrafikken.

02. jun 1995 - ATM/ANS

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R402, Finnmark

R402

11. jan 1995 - Restriksjonsområder

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet til å håndheve forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 1, nr. 3, nr. 4 forsåvidt gjelder internasjonal trafikk, nr. 5 og 7 -9.

15. jul 1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.

11. mar 1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Lov om luftfart (luftfartsloven)

11. jun 1993 - Lover

Ikraftsetting av lov av 20. mai 1988 nr. 35 om endring i lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart. Delegering av myndighet m.v.

09. nov 1990 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R201 over Statoils gassterminal på Kårstø, Rogaland

R201

15. jun 1986 - Restriksjonsområder

Forskrift etter luftfartsloven - utenlandsk luftfartøy innenfor norsk område.

22. mai 1985 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om luftfart på Jan Mayen

23. nov 1973 - Annet
Side