Rettigheter

En rettighet er tilknyttet sertifikatet og kan gi deg rett til å fly en gruppe luftfartøy med tilsvarende egenskaper, én bestemt flytype eller rett til å utføre bestemte oppgaver.

Klasserettighet

Du kan tilknytte en klasserettighet til et flysertifikat som gir deg rett til å være fartøysjef på fly innenfor en avgrenset gruppe fly. Vi skiller mellom klasserettighet for fly med én stempelmotor (Single Engine Piston, SEP), flere stempelmotorer (Multi-Engine Piston, MEP) og motorglider (Touring Motor Glider, TMG). Vi skiller også på fly som kan lande på fast underlag (land) eller vann (sea). For å fly et énmotorsfly, for eksempel Cessna 172, må du ha klasserettigheten SEP (land) for å fly fra en flyplass.

For å fly er det viktig at du trener tilstrekkelig og riktig. Vi skiller mellom tilvenning og differansetrening.

Tilvenningstrening

Trening definert som tilvenning innebærer at du selv, som fartøysjef, må sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter for å føre flyet på en sikker måte. Minimum må du lese flyets håndbok før flyging. Tilvenningstrening er normalt tilstrekkelig for å fly forskjellige fly innenfor samme klasserettighet dersom de aktuelle flyene har samme utrustning og egenskaper. Klubber, eier av flyet eller forsikringsselskapet kan likevel sette spesielle krav til utsjekk.

Differansetrening

Dersom flyet har spesiell utrustning eller egenskaper, setter regelverket krav til at det skal gjennomføres differansetrening. Dette innebærer i praksis at du må ha en teoretisk gjennomgang og praktisk flyging sammen med en instruktør. Instruktøren skal også føre inn utsjekken i din personlige loggbok for å dokumentere at differansetreningen er gjennomført.

Produsent Fly   Inntegning i sertifikatet
Alle produsenter SEP (and) D

SEP (land)

 

SEP (land) med variabel propell
SEP (land) med opptrekkbart understell
SEP (land) med turbo eller «super charged» motor
SEP (land) med trykkabin
SEP (land) med halehjul
SEP (land) med glassinstrumentering (EFIS)
SEP (land) med én motorkontroller (SLPC)
SEP (sea) D SEP (sea)
SEP (sea) med variabel propell
SEP (sea) med turbo eller «super charged» motor

 

Produsent Fly Inntegning i sertifikatet
Alle produsenter Alle motorseilfly som har integrert motor eller propeller som kan felles inn. TMG

Typerettighet

Du må ha typerettighet for luftfartøy der det er satt krav om ekstra trening utover grunnopplæring og klasserettighet. En typerettighet føres inn i sertifikatet og gjelder for EASA-luftfartfartøy. Det vil si at luftfartøyet har et EASA-typesertifikat. 

Her finner du oversikt på hvilke EASA-luftfartøy som har krav til typerettighet.

For luftfartøy som flyr etter nasjonale regler benyttes særskilt tillatelse til tjenestegjøring. Dette benyttes for såkalt anneks II-luftfartøy.
Du kan lese mer om denne tillatelsen her. 

Skjema
For å forlenge eller fornye rettigheten må du benytte dette skjema:
NF-1027 E Class Type Rating Single-Pilot Aeroplanes except for high performance complex aeroplanes

Instruktørrettighet

For å lære andre å fly må du ha en instruktørrettighet. Det finnes totalt ni forskjellige kategorier av instruktører. Det skilles også mellom instruktør for fly, helikopter, luftskip, seilfly og ballong. 

De mest relevante instruktørkategoriene for klasserettigheten SEP og tilleggsrettigheter er:

FI – Flight Instructor flygeinstruktør
Denne rettigheten må du dersom du skal gi instruksjon til et PPL- eller LAPL-sertifikat. 

CRI – Class Right Instructor – Klasserettighetsinstruktør
Me denne rettigheten kan du ikke instrukere til grunnleggende flygeopplæring, men du har rett til å gi differansetrening innenfor klasserettigheten SEP. Du kan for eksempel også instruere til tilleggsrettighetene akro og sleping. 

Skjema
For å forlenge eller fornye rettigheten må du benytte dette skjema:
NF-1046 E3 Instructor Certificate Aeroplane revalidation & renewal

Kontrollantrettighet

Alle som ønsker å få seg et sertifikat eller ny rettighet må fly og bestå en ferdighetsprøve (skill test) med kontrollant. kontrollanten skal sjekke om du har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å fly på en sikker måte. Dersom du ønsker å fornye eller forlengelse av en rettighet må du gjennomføre og bestå en ferdighetskontroll (proficiency control). Kontrollanten har en viktig rolle i flysikkerhetsarbeidet og skal kontrollere at alle kandidater til sertifikater og rettigheter har opparbeidet seg forventet ferdigheter for å fly på en sikker måte


«ferdighetsprøve» påvisning av ferdigheter for utstedelse av sertifikat eller rettighet, herunder en slik muntlig prøve som kan være påkrevd.

«ferdighetskontroll» påvisning av ferdigheter for å forlenge eller fornye rettigheter, herunder en slik muntlig prøve som kan være påkrevd. 

For å oppnå en kontrollantrettighet må du gjennomføre et kontrollantkurs som arrangeres av Luftfartstilsynet. I tillegg til kontrollanter som gjennomfører prøver til sertifikat og rettigheter finnes det også kontrollanter som gjennomfører språkprøver. 

Du finner oversikt på norske kontrollanter her

Instrumentrettighet

Vi har i utgangspunktet to typer flygeregler i Norge. Visuelle flygeregler (VFR) innebærer at luftfartøyet føres med visuelle kontakt til terrenget og hindringer. Adskillelse fra andre luftfartøy gjøres med visuell kontakt. Dersom du fører flyet etter instrumentreglene (IFR) kontrolleres flyet etter instrumenter om bord. Adskillelse mellom luftfartøy sikres først og fremst med klareringer og styrekommandoer fra lufttrafikktjenesten i tillegg til prosedyrebeskrevne inn og utflyginger. 

Dersom du ønsker å oppnå instrumentrettighet krever dette egen teoretisk og praktisk trening for å fly under instrumentforhold. Det finnes flere forskjellige nivåer som gir deg rettighet til å fly IFR. I dag blir inn- og utflyging til flyplasser og underveisnavigasjon basert på satelittsystemer.

Fra og med 25. august 2018 kreves det en egen PBN-privilegie for å fly ytelsesbasert navigasjon (PBN - Performance Based Navigation). Vi har publisert AIC N 12/18 som beskriver hvordan du kan få eller utvide din instrumentrettighet til også å omfatte PBN.

Full instrumentrettighet (IR)
Du må minimum ha PPL for å ha denne rettigheten. Denne rettigheten gir deg mulighet til å fly instrument inn- og utflyging i tillegg til underveisnavigasjon IFR. 

Instrumentrettighet for underveisflyging (EIR)
Du må minimum ha PPL for å ha denne rettigheten. Denne rettigheten gir deg anledning til å fly instrument underveis. Rettigheten gir deg for eksempel anledning til å gjøre en skygjennomgang og fly i instrumentforhold i underveissegmentet av flygingen. Du har ikke anledning til å gjennomføre inn- eller utflygingen fra flyplassen IFR. 

Instrumentflyging er krevende. Det er derfor viktig at du trener på dette hyppig og oftere. I Norge har vi til tider ising både sommer og vinter. Det er derfor viktig at luftfartøyet er riktig utrustet med instrumenter og nødvendig utstyr for den planlagte flygingen. 

Skjema
For å forlenge eller fornye rettigheten må du benytte dette skjema:
NF-1038 E Instrument Rating IR(A) Aeroplane