Hopp til innhold

Særskilt tillatelse til tjenestegjøring

Foto: Norwegian Air Force Historical Squadron

I dag skiller vi luftfartøy i to hovedgrupper: Luftfartøy som følger kravene i det europeiske regelverket og luftfartøy som følger nasjonale regler. For enkelte luftfartøy må du ha en særskilt tillatelse til tjenestegjøring for å fly.

Luftfartøy som er designet, bygd og vedlikeholdt etter europeiske regler kalles gjerne EASA-luftfartøy, mens luftfartøyene som følger nasjonale regler kalles anneks II-luftfartøy. Typiske anneks II-luftfartøy er for eksempel tidligere militær- og historiske luftfartøy. For å fly enkelte anneks II-luftfartøy kreves det i enkelte tilfeller en nasjonal tillatelse som går under navnet særskilt tillatelse til tjenestegjøring.

Kravet til særskilt tillatelse til tjenestegjøring (STT) er knyttet opp til luftfartøyets dokumentasjon på luftdyktighet eller dersom trening og vanlig typerettighet ikke finnes. Dersom dette ikke er angitt, kreves det ikke STT og luftfartøyet kan flys på klasserettighet aktuell for flyet – enten Single Engine Piston (SEP) eller Multi-Engine Piston (MEP). STT er et nasjonalt vedlegg til sertifikatet.

Nasjonal erstatning for typerettighet

For alle anneks II-helikopter kreves det STT. Det samme gjelder fly der det normalt er krav til typerettighet. Dette gjelder for eksempel alle fly med krav til mer enn én flyger. Det samme gjelder alle eks-militære jagerfly med jetmotor.

For utsjekk på anneks II-luftfartøy som krever typetrening, må instruktør som skal gjennomføre treningen sende inn søknad om godkjenning av treningsprogram. For å få utstedt typerettighet må kandidaten gjennomføre trening og bestå en oppflyging (ferdighetsprøve).  

Luftfartøy med spesielt krevende egenskaper

Dersom et luftfartøy har spesielle egenskaper som krever at flygeren har en spesiell trening eller må trene hyppigere og mer enn minimumsnivået i forskriften, kan Luftfartstilsynet sette krav om at luftfartøyet må føres med en STT.

Hvordan oppnå en STT

Forberede søknad

Dersom du eller din organisasjon allerede har forhåndsgodkjent treningsprogram gå direkte til punkt fire.

Kandidatens tidligere erfaring
Det er viktig at søknaden viser kandidatens tidligere relevant erfaring og bakgrunn. Med relevant erfaring menes hvor mye erfaring kandidaten har med tilsvarende type og kategori luftfartøy og når denne erfaringen har blitt opptjent.

Dokumentasjon
Du må skaffe kopi av kandidatens sertifikater, rettigheter og personlig loggbok.

Treningsprogram
Du må utarbeides et treningsprogram som tar høyde for kandidatens tidligere erfaring. Programmet må gjerne inngå i organisasjonens håndbok. 

Forslag til kontrollant
Kom gjerne med forslag til kontrollant som har relevant erfaring for å gjennomføre oppflyging.

Søke om godkjenning av opplæringsprogram

Søknad om godkjenning av treningsprogram kan sendes Luftfartstilsynet per ordinær postgang eller som e-post med vedlegg. Det finnes ikke skjema for denne type søknader. Send søknaden til postmottak@caa.no  

Behandling og svar på søknad om opplæringsprogram

Søknader mottas fortløpende etter hvert som de mottas. Du vil motta svar fra oss så snart som mulig. Dersom vi har spørsmål til søknaden, vil vi ta kontakt per e-post eller telefon. Dersom du søker som privatperson og har opprettet sikker digital postkasse vil vi benytte dette for å svare deg så raskt som mulig.

Trening og oppflyging

Du må sørge for at treningen blir gjennomført i tråd med godkjent treningsprogram. Når kandidaten har gjennomført treningen og har demonstrert tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter kan han eller hun meldes opp til en oppflyging for kontrollant utpekt av Luftfartstilsynet. Det vil fremgå av godkjenning av treningsprogrammet hvilken kontrollant som kan benyttes. 

Søke om utstedelse av STT

Når treningen og oppflyging er gjennomført skal kontrollanten sende inn dokumentasjon på at dette er gjennomført.

Kontrollanten skal benytte standard skjema for ferdighetsprøve: 
1. For "high performance aircraft" og "Single pilot high performance complex aeroplanes" skal skjema NF-1028 benyttes

2. For "Class and type rating except for high performance" skal NF-1027 benyttes

3. For "Type Rating single pilot helicopter" skal NF-1164 benyttes

Kontrollanten må også legge med dokumentasjon på gjennomført trening (treningsjournal og kandidatens loggbok).

Behandling og svar på søknad om STT

Søknader mottas fortløpende etter hvert som de mottas. Du vil motta svar fra oss så snart som mulig. Dersom vi har spørsmål til søknaden, vil vi ta kontakt per e-post eller telefon. Vi utsteder en tillatelse som skal medbringes i originalversjon. Kandidaten får svar per brev.

Gyldighet

En STT er i utgangspunktet kun gyldig i Norge, men kan benyttes etter avtale med myndighetene i land som skal overflys eller besøkes.  

Forlengelse og fornyelse

Tillatelsen gis for 12 måneder av gangen. I spesielle tilfeller kan Luftfartstilsynet gi tillatelser av kortere varighet til flygere i funksjonene som instruktør eller kontrollant der det ikke finnes flygere med permanent instruktør- eller kontrollantbevis. Rettigheter i slike vedlegg kan forlenges av kontrollant på samme måte som en EASA-rettighet i et vanlig sertifikat.

Gebyr

Luftfartstilsynet krever gebyr for førstegangsutstedelse, forlengelse og fornyelse av utløpt tillatelse. Du finner satsene for dette i BSL A 1-2 Gebyrforskriften.