Hopp til innhold

Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)?

I henhold til EU-forordning 1178/2011 er Luftfartstilsynet pliktig til å gjennomføre kontinuerlig tilsyn med flylegene.

Målet er å sikre forsvarlig flymedisinsk praksis som er i tråd med kravene i forordningen og vilkårene for AME-sertifikat. Godkjente flyleger kan derfor forvente å motta varslet- eller uvarslet besøk av Luftfartstilsynet, men det gjennomføres også løpende tilsyn gjennom stikkprøver av flymedisinske vurderinger i EMPIC.

Luftfartstilsynet kan også velge å gjennomføre ikke-stedlig tilsyn. Flylegen kan da for eksempel få tilsendt en rekke spørsmål relatert til utstyr, prosedyrer og praksis som skal besvares skriftlig og sendes inn. Luftfartstilsynet vil deretter vurdere samsvar av besvarelsen opp mot relevant regelverk, utarbeide tilsynsrapport og evt. vedtak, som ved stedlig tilsyn.

Luftfartstilsynet fører oversikt over flylegens avvik, og disse graderes etter alvorlighetsgrad:

  • Avvik mot krav som truer flysikkerheten, (nivå 1 avvik), vil medføre at det er nødvendig å gjennomføre tiltak. Luftfartstilsynet vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført.
  • Avvik mot krav som kan true flysikkerheten, (nivå 2 avvik), vil medføre at det er nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist. Dersom myndighetene ikke finner tiltakene tilfredsstillende innen utløpt frist vurderes ytterligere pålegg eller tiltak.
  • Anmerkninger (nivå 3 avvik) er samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring. Dette til informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Anmerkninger gir også føringer for videre oppfølging ved fremtidig tilsynsvirksomhet.

I tillegg til avvik og anmerkninger føres det en risikoprofil for de enkelte flylegene, hvor risiko for redusert flysikkerhet graderes med prikkbelastning etter definerte retningslinjer. Allerede påviste avvik med risiko for gjentakelse vil normalt medføre prikkbelastning, det samme gjelder manglende evne eller vilje til etterlevelse av EU-forordningen eller vilkårene for AME-sertifikat. Feil utstedelse av klasse 1 legeattest medfører høyere risiko enn feil utstedelse av klasse 2 eller LAPL legeattest.

Publisert: 07.05.2020