Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)?

I henhold til EU-forordning 1178/2011 er Luftfartstilsynet pliktig til å gjennomføre kontinuerlig tilsyn med flylegene. Målet er å sikre forsvarlig flymedisinsk praksis som er i tråd med kravene i forordningen og vilkårene for AME-sertifikat. Godkjente flyleger kan derfor forvente å motta varslet eller uvarslet besøk av Luftfartstilsynet, men det gjennomføres også løpende tilsyn gjennom stikkprøver av flymedisinske vurderingene i EMPIC. Luftfartstilsynet fører oversikt over flylegens avvik, og disse graderes etter alvorlighetsgrad: Alvorlige avvik (level 1 findings) som kan medføre signifikant reduksjon i flysikkerhet vil som hovedregel medføre strakstiltak i form av suspensjon eller tilbakekall av AME-sertifikat. Medium avvik (level 2 findings) som kan medføre en viss reduksjon i flysikkerhet vil medføre pålegg om tiltak for korreksjon innen en definert frist. Dersom myndighetene ikke finner tiltakene tilfredsstillende innen utløpt frist vurderes ytterligere pålegg eller tiltak i form av begrensninger, suspensjon eller tilbakekall av AME-sertifikat. Anmerkninger (level 3 findings) har kun minimal betydning for flysikkerhet, men vil likevel medføre redusert kvalitet på flymedisinsk saksbehandling eller svekket tillit til kontroll av flysikkerhet hos befolkningen. Normalt utløser anmerkninger kun advarsel, men ved et større antall små avvik eller avvik som ikke korrigeres vil disse bli vurdert med høyere alvorlighetsgrad. I tillegg til avvik og anmerkninger føres det en risikoprofil for de enkelte flylegene, hvor risiko for redusert flysikkerhet graderes med prikkbelastning etter definerte retningslinjer. Allerede påviste avvik med risiko for gjentakelse vil normalt medføre prikkbelastning, det samme gjelder manglende evne eller vilje til etterlevelse av EU-forordningen eller vilkårene for AME-sertifikat. Feil utstedelse av klasse 1 legeattest medfører høyere risiko enn feil utstedelse av klasse 2 eller LAPL legeattest.
Publisert: 24. apr 2018