Arrangere flygeoppvisning

Flygeoppvisning må planlegges grundig både på bakken og i luften. Her finner du informasjon om hva du trenger for å arrangere.

Dersom du skal arrangere en flygeoppvisning som er annonsert og åpen for publikum, skal arrangementet gjennomføres etter BSL D 4-3 Forskrift om flygeoppvisning. Vi skiller mellom to typer: Enkeltstående flygeoppvisning som kun innebærer et programinnslag samme dag og flygeoppvisninger som har flere programinnslag.

Enkeltstående flygeoppvisninger

Denne type flygeoppvisninger er gjerne populært der det foregår andre typer arrangement og man ønsker å inkludere en oppvisning med et luftfartøy. Oppvisningspiloten kan stå som ansvarlig oppvisningsleder. Han eller hun må sende en melding til Luftfartstilsynet minimum tre dager før planlagt flyging.

Planlegging

Selv om enkeltstående flygeoppvisning kun innebærer ett luftfartøy er det viktig å begynne planleggingen så tidlig som mulig. Dette gjelder blant annet avtale med grunneier, avtale med lufttrafikktjenesten, innbydelse til oppvisningspiloter, organisasjoner o.l.

Forbered varsel

Vi har utarbeidet et skjema du må benytte for å varsle. Følgende må vedlegges:
a. Kart over området hvor du viser publikumsplassering, ferdselsområde, parkering for luftfartøy, kjøretøy, førstehjelp og minsteavstander til publikum. Du kan for eksempel benytte www.scribblemaps.com for å utarbeide kart.
b. Program med oversikt på fartøysjefer, type luftfartøy og registrering.
c. Bekreftelse fra lufttrafikktjenesten (Dersom dette er relevant).
d. Bekreftelse fra politiet om at de er kjent med arrangementet.
e. Andre berørte parter (for eksempel grunneier).
f. Risikoanalyse (Dette anbefales uansett, men kreves i forbindelse med store flygeoppvisninger).

Du finner skjema for å arrangere flygeoppvisning (NF-1073) her

Send inn varsel

Send oss varselet så snart du har det klart, og minimum tre dager før flygeoppvisningen skal gjennomføres. Dette er viktig for at vi skal kunne behandle varselet og blant annet koordinere arrangementet med for eksempel lufttrafikktjenesten og vår egen beredskapsvakt. Varselet kan gjerne sendes oss som vedlegg til e-post. Benytt postmottak@caa.no.

Svar på varsel

Vi vil kun bekrefte at vi har mottatt ditt varsel. Dette skjer gjerne per e-post. I tilfelle vi skulle ha noen innsigelser vil du motta dette som vedtak.

Flygeoppvisning

Vi skiller mellom liten og stor flygeoppvisning. En liten flygeoppvisning omfatter to til fem programinnslag. Store flygeoppvisninger omfatter seks eller flere programinnslag. Det stilles forskjellige krav avhengig av om det skal gjennomføres liten eller stor flygeoppvisning. Uansett må oppvisningen, oppvisningsleder og operativ oppvisningsleder godkjennes av Luftfartstilsynet. Du kan lese mer om kravene for å få godkjenning i BSL D 4-3 Forskrift om flygeoppvisning.

Planlegging

Begynn planleggingen i god tid.Det er mange oppgaver som må ivaretas. Hvor mye planlegging du trenger er avhengig av størrelsen på arrangementet og hvilke programinnslag du ønsker.Store oppvisningsteam planlegger ofte sesongen flere år i forkant. Det er viktig at du begynner å jobbe med sikkerhetsanalyse tidlig for å avdekke hvor du trenger tiltak og hva som må gjøres. Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangement.

Forbered søknad

Vi har utarbeidet et skjema du må benytte for å søke. Søknaden må vedlegges:
1. Kart over området hvor du viser publikumsplassering, ferdselsområde, parkering for luftfartøy, kjøretøy, førstehjelp og minsteavstander til publikum. Du kan for eksempel benytte www.scribblemaps.com for å utarbeide kart.
2. Program med oversikt på fartøysjefer, type luftfartøy og registrering.
3. Bekreftelse fra lufttrafikktjenesten (Dersom dette er relevant).
4. Bekreftelse fra politiet om at de er kjent med arrangementet.
5. Bekreftelse fra andre berørte parter (for eksempel grunneier).
6. Risikoanalyse (Dette anbefales uansett, men kreves i forbindelse med store flygeoppvisninger).

Vi aksepterer normalt at det legges til nye programinnslag i oppvisningsprogrammet to dager før flygeoppvisningen skal gjennomføres. Arrangøren kan når som helst fjerne programinnslag.

Du finner skjema for å arrangere flygeoppvisning (NF-1073) her.

Send inn søknad

Send inn søknaden så snart du har den klar og minimum fire uker før flygeoppvisningen skal gjennomføres. Dette er viktig for at vi skal kunne behandle søknaden og blant annet koordinere arrangementet med for eksempel lufttrafikktjenesten og vår egen beredskapsvakt. Søknaden kan sendes oss som vedlegg til e-post. Benytt postmottak@caa.no

Behandling og svar på søknad

Søknader behandles fortløpende etter hvert som de blir mottatt. Du vil motta svar fra oss så snart som mulig. Dersom vi har spørsmål til søknaden vil vi ta kontakt per e-post eller telefon. Vi må svare per brev, men har anledning til å sende kopi av vedtaket per e-post. Dersom du søker som privatperson og har opprettet sikker digital postkasse vil vi benytte dette for å svare deg så raskt som mulig.


Inspeksjon og oppfølging

Luftfartstilsynet gjennomfører inspeksjoner av godkjente flygeoppvisninger. Dette innebærer at vi er til stede før og under arrangementet for å kontrollere om det gjennomføres i tråd med kravene i forskriften og opplysninger søker har oppgitt i søknaden. Vi kontrollerer også at farer identifisert i risikoanalysen blir ivaretatt som planlagt.

Gebyr

Luftfartstilsynet krever gebyr for behandling av søknad og tilsyn med flygeoppvisninger. Du finner satsene for gebyr i BSL A 1-2 Gebyrforskriften.