Oppvisningstillatelse

Foto: Harald Hagen

For å fly under flyoppvisninger kreves det oppvisningstillatelse fra Luftfartstilsynet. Dette kan du oppnå ved å gjennomføre kurs i flyoppvisning. Du må også vise at du har tilstrekkelige og nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å få tillatelsen.

En oppvisningstillatelse gir deg anledning til å fly ned til personlige minstehøyder i forbindelse med trening til oppvisning og under oppvisninger for publikum.

Vi har følgende typer øvelser:

  1. Demonstrasjon av forbiflyging og normal manøvrering
  2. Akroflyging
  3. Formasjonsflyging
  4. Akroformasjon
  5. Hover-øvelser (helikopter)

En oppvisningstillatelse er gyldig i 24 måneder fra tidspunktet den ble utstedt. 

Oppvisning i andre land
Oppvisningstillatelsen er i utgangspunktet kun gyldig i Norge med mindre myndighetene i det landet du besøker aksepterer at norsk oppvisningstillatelse kan benyttes. Norsk oppvisningstillatelse kan benyttes i UK. For å fly med norsk oppvisningstillatelse i UK kan den ikke være eldre enn 13 måneder siden utstedelse eller siste fornyelse.  

Det er svært viktig at oppvisningspiloter utøver rettigheten på en sikker og publikumsvennlig måte. Som oppvisningspilot er du en svært synlig ambassadør for allmennflymiljøet både her hjemme og under flyging i utlandet.

Slik får du oppvisningstillatelse

Opplæring

Enkelte flyklubber tilbyr opplæring i flyoppvisning. Kurset er godkjent av Luftfartstilsynet og består av en teoretisk og en praktisk del.

Følgende tilbyr kurs i flyoppvisning:
1. Sola flystasjon flyklubb.
2. Nedre Romerike flyklubb.
3. Norges Luftsportforbund (motor og seilfly).

Det er viktig at alle som flyr under oppvisning har gode kunnskaper og ferdigheter for å fly sikre og publikumsvennlige flyoppvisninger. Flyging under oppvisning og med publikum kan være krevende. Det er derfor viktig å trene tilstrekkelig og så mye som nødvendig for å fly gode oppvisninger. 

Evaluering

For å oppnå en oppvisningstillatelse må du gjennomføre en evaluering med en erfaren oppvisningsevaluator utpekt av Luftfartstilsynet. Evaluatoren vil kontrollere dine kunnskaper og flygeferdigheter for å fly oppvisning. Du må demonstrere et oppvisningsprogram du har planlagt og trent. Evaluatoren kan anbefale eller avstå fra å anbefale at det utstedes en oppvisningstillatelse.

Her finner du oversikt på oppvisningsevaluatorer.

Søke om tillatelse

Evaluator fyller ut søknadsskjema. Send gjerne søknad som vedlegg til e-post. Benytt postmottak@caa.no

Søknadskjema er tilgjengelig her

Behandling og svar på søknad

Søknader besvares fortløpende etter hvert som de mottas. Du vil motta svar fra oss så snart som mulig. Dersom vi har spørsmål til søknaden, vil vi ta kontakt per e-post eller telefon. Vi utsteder en tillatelse som skal medbringes i originalversjon. Du får svar per brev.

Forlengelse og fornyelse

En forlengelse innebærer at en evaluator gir deg påtegning i tillatelsen før tillatelsen utløper. Husk å sende oss kopi av oppvisningstillatelsen som viser at forlengelsen er gjennomført.

En fornyelse innebærer at tillatelsen har utløpt og en ny tillatelse må utstedes av Luftfartstilsynet.

Gebyr

Luftfartstilsynet krever gebyr for førstegangsutstedelse og fornyelse av utløpt tillatelse. Du finner satsene for dette i BSL A 1-2 Gebyrforskriften.