Flyging under flygeoppvisninger

AIC-N 08/18 15 JUN

Luftfartstilsynet oppfordrer alle operatører som ankommer eller forlater flyplasser eller lufthavner der det foregår flygeoppvisning å holde seg til normal inn- eller utflygingsprosedyre.

Hvert år arrangeres det større og mindre flygeoppvisninger i Norge. Arrangørene bruker gjerne måneder og år på planlegging, koordinering og tilrettelegging. Alle sivile flygeoppvisninger skal gjennomføres etter BSL D 4-3 Forskrift om flygeoppvisning.

Flygeoppvisninger gjennomføres også ved lufthavner med trafikk som ikke er en del av det planlagte og godkjente oppvisningsprogrammet. Det er viktig at denne trafikken går så uberørt av oppvisningsflygingen som praktisk mulig. Samtidig er det viktig at trafikk som ikke er involvert i selve oppvisningen følger standard inn- og utflygingsprosedyrer. På denne måten ønsker man å oppnå best mulig forutsigbarhet for alle involverte parter.

Arrangøransvar og program

For å arrangere flygeoppvisning kreves det godkjenning av ansvarlig personell. I utgangspunktet krever dette minimum to personer som tar ansvaret som oppvisningsleder og operativ oppvisningsleder.
Alle programinnslag skal inngå i et oppvisningsprogram. Operativ leder skal kontrollere at alle deltagere har gyldige tillatelser til å gjennomføre planlagt flyging. Det er kun flyging som planlegges som oppvisningsflyging som skal inngå i programmet. Normalt kan arrangøren legge til endringer i oppvisningsprogrammet inntil to dager før arrangementet begynner eller etter avtale med Luftfartstilsynet. Arrangøren kan når som helt fjerne innslag i programmet.

Krav til oppvisningspiloter

For å fly under flygeoppvisning kreves det at fartøysjefen har gyldig oppvisningstillatelse for fartøyet som skal flys. For å få oppvisningstillatelse må man gjennomgå opplæring i tråd med godkjent opplæringsprogram og demonstrere kunnskap og ferdigheter for en oppvisningsevaluator utpekt av Luftfartstilsynet.

Skille mellom oppvisning og demonstrasjon

Under flygeoppvisninger ønsker enkelte kommersielle operatører å demonstrere sine daglige operasjoner for publikum. Dette kan for eksempel være demonstrasjon av bruk av heis fra helikopter. Dersom en operatør skal demonstrere sine daglige operasjoner under flygeoppvisning skal programinnslaget inngå i oppvisningsprogrammet. Det forutsettes at operasjonene som skal demonstreres inngår i selskapets håndbøker.
Dersom operatøren ønsker å demonstrere luftfartøyets egenskaper med øvelser som for eksempel rettlinjet forbiflyging, formasjonsflyging eller manøvrering under minstehøydene, anses dette som flygeoppvisning og fartøysjefen må ha trening og tillatelse i tråd med BSL D 4-3.

Definisjoner

Oppvisningsflyging flyging som utøves i den hensikt å demonstrere eller vise fram et luftfartøy for et publikum.
Programinnslag flygesekvens utført av luftfartøy, annen bemannet flygende innretning, modellfly eller slipp av fallskjermhoppere.
Oppvisningsprogram serie av programinnslag knyttet sammen til et program med sikte på oppvisning for et publikum.

Norway Civil Aviation Authority

  • Civil Aviation Authority: P.O. Box 243 8001 Bodø
Publisert: 15. jun 2018