Hopp til innhold

Utstedelse av LAPL legeattest hos fastlege

Fastleger kan utstede legeattest for privatflygere med sertifikattypen Light Aircraft Pilot Licence (LAPL), men ikke for sertifikattypen Private Pilot Licence (PPL).

En fastlege kan fungere som flylege for en søker av LAPL-legeattest under følgende forutsetninger:

  1. Legen innehar norsk autorisasjon som lege.
  2. Legen er søkerens fastlege og har sikret seg full tilgang til søkerens medisinske historikk og journal.
  3. Alle søknader om LAPL-legeattest skal registreres i EMPIC.
  4. Fastlegen skal være registrert hos Luftfartstilsynet, og kontaktinformasjon skal være publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside.
  5. Undersøkelser og vurderinger av søknader om LAPL-legeattest skal skje i tråd med gjeldende regelverk, retningslinjer og prosedyrer.

Fastlegen må ha gjennomgått tilfredsstillende opplæring i EMPIC, flymedisinske prinsipper, prosedyrer og gjeldende regelverk. Legen plikter også å holde seg oppdatert på disse. Luftfartstilsynet vil bistå i den grunnleggende opplæringen, samt senere oppfriskning på forespørsel fra legen. Dette vil normalt skje på Blindern i Oslo.

Luftfartstilsynet har ansvar for å gjennomføre tilsyn av legens praksis, inkludert varslet eller uvarslet tilsynsbesøk. Dersom det avdekkes brudd på gjeldende krav kan Luftfartstilsynet i henhold til ARA.GEN.355(e) begrense eller oppheve legens rettigheter til å utstede LAPL-legeattest. Det gjøres oppmerksom på at legen kan pålegges å betale gebyr i henhold til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv., og legen er selv pliktig til å holde seg oppdatert på denne.

I alle tilfeller hvor søkeren ikke fullt ut tilfredsstiller helsekravene for LAPL-legeattest skal søknaden avslås eller henvises til en flylege med klasse 2 eller klasse 1 godkjenning. Under er det listet opp eksempler på tilstander som medfører at søkeren må vurderes hos en godkjent flylege før LAPL-legeattest kan utstedes.

Eksempler på tilstander der søkeren må vurderes av godkjent flylege
Bruk av høreapparat Nevrologisk sykdom Historie på psykose
Koronar hjertesykdom Gjennomgått stor kirurgi Endokrin sykdom
Gjennomgått operasjon av hjerteklaff Kronisk lungesykdom Synsfeltutfall
Fysisk handicap Malign sykdom Hjertesvikt
Lærevansker Søvnforstyrrelse Bruk av antidepressiva
Bruk av sederende medisiner Organtransplantasjon Diabetes mellitus
Historie på pneumothorax Historie på epileptisk anfall Personlighetsforstyrrelse
Historie på mer enn én synkope Alkoholmisbruk/rusmisbruk Redusert visus *
Implantert pacemaker eller ICD    

* Redusert visus i ett eller begge øyne til lavere verdi enn 6/9 (20/30), til tross for korreksjon med briller/linser.


I tillegg vil følgende situasjoner også medføre at kun flylege kan vurdere utstedelse av LAPL-legeattest:

  • Søkeren har tidligere fått avslag på eller tilbakekalt sin legeattest
  • Ved behov for påføring av begrensninger i legeattesten som kun flyleger har adgang til (fastlegen kan påføre begrensningene VDL eller VNL ved krav om briller/linser for å oppfylle synskrav, andre begrensninger skal påføres av flyleger)
  • Dersom fastlegen er i tvil om helsemessig skikkethet

 

Leger som skal utstede LAPL-legeattest må søke NF-1125. Trykk på lenken for å gå til skjema.

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø