Hopp til innhold

Tilbakekall av pilotsertifikat på grunn av lavtflyging

Småfly i lav høyde over bakken
Illustrasjonsfoto Foto: Luftfartstilsynet

En pilot fikk i desember 2021 tilbakekalt sitt pilotsertifikat i et vedtak fra Luftfartstilsynet som følge av alvorlige brudd på krav til minstehøyde. Etter at vedtaket ble påklaget har Samferdselsdepartementet stadfestet avgjørelsen om tilbakekall og fastsatt tapstid for sertifikatet til 9 måneder.

Den aktuelle saken gjelder en pilot som har brutt kravene til minstehøyde. Piloten førte flyet i lav høyde over et tettsted, og fløy lavt og nært ved passering av en fjelltopp. I tillegg har piloten utsatt passasjerer og personer på bakken for risiko, blant annet ved uforsvarlig landing og avgang på landingsplass.

Etter klage til Samferdselsdepartementet fikk piloten medhold i at den aktuelle saken ikke beviser gjentakende regelstridig eller uaktsom flyging, og at flygingen ikke fremstår like alvorlig som en tidligere sak om tilbakekall av pilotsertifikat. Luftfartstilsynets vedtak om tilbakekall av pilotsertifikatet ble opprettholdt, men på bakgrunn av en forholdsmessighetsvurdering endret Samferdselsdepartement varigheten for tilbakekallet fra 18 måneder til 9 måneder.

For å få sertifikatet gjenutstedt, må vedkommende ta nye teoretiske prøver og gjennomføre en praktisk eksamen.

Oppfølging av bekymringsmeldinger

Saken er en av flere saker der Luftfartstilsynet har fulgt opp bekymringsmeldinger fra publikum som gjelder privatflyging i lav høyde. Flere piloter har på denne bakgrunn blitt ilagt overtredelsesgebyr eller fått tilbakekalt sertifikatet etter å ha flydd for lavt. Noen av tilfellene skjer med passasjerer og over tett bebyggelse eller ansamlinger av mennesker. Slik flyging innebærer en ekstra risiko som passasjerer og mennesker på bakken vanskelig kan verne seg mot.

Luftfartstilsynet er avhengig av tips og meldinger fra publikum, og at vi får nok informasjon til å kunne følge opp sakene. I sakene som har ført til reaksjoner har vi fått gode rapporter fra meldere, og andre vitner har bidratt med viktig informasjon.