Sikkerhetssystem og beviser

Beviser benyttes som tillatelser for utøvere som driver luftsportsaktiviteter. Disse rettighetene gis av organisasjoner godkjent av Luftfartstilsynet.

Sikkerhetssystemer for luftsport

Et «sikkerhetssystem» skal inneholde en fullstendig beskrivelse av alle relevante deler av organiseringen og den aktuelle aktiviteten. På denne måten vil Luftfartstilsynet kunne drive et aktivt systemtilsyn for å se at sikkerhetssystemet har nødvendige ytelser for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Et sikkerhetssystem skal være basert på en internasjonal standard for styringssystemer.

Parallelt med at Luftfartstilsynet fører tilsyn med at sikkerhetssystemene må organisasjonene selv føre daglig oppfølging og internrevisjon for å se at sikkerhetssystemet etterleves. Dette vil også gjøre det enklere for Luftfartstilsynet å utøve «risikobasert tilsyn» ved å legge større vekt på å finne uheldige trender knyttet til disse aktivitetene, heller enn å være detaljorientert på en lang rekke områder med lavere risiko.

Krav om «sikker og samfunnstjenelig luftfart»

Luftfartstilsynet skal blant annet sikre at all luftfart i Norge skjer i sikre og samfunnstjenelige rammer. Dette fremkommer blant annet gjennom tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet har vedtatt at kravet om «sikker og samfunnstjenelig» skal være en del av forskriftenes formålsbestemmelser, se forskriftenes § 1. Begrepet «sikker og samfunnstjenelig luftfart» vil være styrende for praktiseringen av disse forskriftene, og må sees som en juridisk standard som vil være gjenstand for løpende utvikling gjennom praktiseringen av forskriftene.

Krav om sikkerhetssystem

Med «sikkerhetssystem» menes et samlet og helhetlig system for de ulike luftsportsaktivitetene. Systemet skal være grunnlaget for utøvelsen av de ulike aktivitetene, og all aktivitet skal skje i samsvar med dette. Innholdet i og kravene til sikkerhetssystem vil variere både mellom de ulike luftsportsaktivitetene og innenfor de enkelte aktiviteter. 

Omfanget av et sikkerhetssystem skal være tilpasset omfanget av den enkelte organisasjonens planlagte aktiviteter. Få og enkle aktiviteter krever med andre ord et mindre omfattende sikkerhetssystem enn flere eller mer kompliserte aktiviteter.
Dersom omfanget av aktiviteten i organisasjonen skal endres, vil operasjonene ikke lenger skje i samsvar med sikkerhetssystemet. En endring dermed kreve ny godkjenning.

Administrative forhold

Luftfartstilsynet godkjenner sikkerhetssystemer basert på innsendt søknad. Denne søknaden skal inneholde komplett sikkerhetssystem for aktuell aktivitet. Det må påregnes at denne type godkjenninger vil bli gebyrbelagt med årsgebyr i fremtiden. Per i dag gebyrlegges saksbehandlingen etter regning.  
Saksbehandling vil bestå av dokumentgranskning kombinert med fysisk adgangskontroll og intervju. Normal saksbehandlingstid er beregnet til 3 måneder pr. sikkerhetssystem. Dette kan variere noe avhengig av systemets størrelse og omfang.

Godkjente sikkerhetssystemer

I dag finnes det godkjente sikkerhetssystemer for flyging med mikrofly, hangglider, speedglider, paraglider, fallskjermhopping, statsluftfart for ideelle organisasjoner. 

Beviser

Utøvere tilknyttet godkjente sikkerhetssystemer har anledning til å få bevis for den aktiviteten som er omfattet av sikkerhetsystemet. Beviset utstedes i tråd med prosedyrene i systemet. 

Det er viktig å merke seg at disse bevisene er nasjonale, og de er i utgangspunktet ikke gyldige i utlandet. Du må derfor kontakte myndighetene i det landet du ønsker å benytte beviset.