Spleiseflyging

Innføringen av europeiske, operative driftsforskrifter (EASA OPS) fører til en del forenklinger og inneholder en tydeligere beskrivelse av forskjellen mellom kommersiell flyging og privatflyging.

I utgangspunktet er kommersiell flyging operasjoner som utføres mot betaling for passasjerfrakt eller arbeidsoppdrag (spesialiserte operasjoner), men spleiseflyging og introduksjonsflyging er tillatt innenfor en begrenset ramme.

Spleiseflyging

Ordningen gjelder for privatpersoner som ønsker å dele kostnader og utgifter i forbindelse med privatflyging. Det er tillatt med deling av direkte kostnader for flyginger som utføres med inntil seks personer. Det er ikke beskrevet begrensninger på hvor mye eller lite den enkelte skal betale, men den som flyr må også dekke en del av kostandene. Det er også mulig å reklamere for denne type flyging eller tilby flyging via nettbaserte løsninger, for å fly sammen.

Med direkte kostnader menes utgifter som direkte påløper i forbindelse med en flyging, for eksempel drivstoff, lufthavnavgifter og leie avluftfartøyet. Flyr du med passasjer fra et sted til et annet kan du ikke dele på utgiftene for retuflyging dersom den flys uten passasjerer. Det skal ikke være element av økonomisk overskudd. 

I tilfelle luftfartøyet eies av et sameie eller en klubb definerer Luftfartstilsynet timeprisen for leie av luftfartøyet som en direkte utgift.

Årlige kostnader omfatter utgifter for å eie luftfartøyet, vedlikehold og å operere luftfartøyet over en tidsperiode på ett år. Det er ingen element av økonomisk overskudd. Årlige kostnader kan ikke deles med passasjerene.

Se vår veileder for skillet mellom privatflyging og kommersiell flyging. 

Annonsering av spleiseflyging

Vi anbefaler at alle som annonserer eller promoterer flyging hvor man ønsker å dele kostnader med passasjerer, tydelig formidler at flygingen gjennomføres som en allmennflyging/privatflyging og ikke som en kommersiell flyging. Det er viktig å gjøre det klart for passasjerene at flygeren når som helst, og på kort varsel, kan kansellere flygingen.

Reglene for spleiseflyging har blitt fulgt opp med en avtale mellom EUs flysikkerhetsbyrå (EASA) og forskjellige nettsideleverandører som tilbyr formidling av kontakt mellom flygere og publikum. Avtalen inneholder noen enkle sikkerhetskrav som skal bidra til å redusere risikoen under slike operasjoner. Selv om avtalen kun er inngått mellom EASA og nettsideleverandørene er det ingenting i veien for at for eksempel flyklubber kan ta kravene i bruk for å sørge for at egne operasjoner foregår på en sikker måte.

Nettsideleverandører som ønsker å formidle kontakt mellom flygere og publikum, kan også formelt signere avtalen med EASA. Avtalen, og annekset som følger avtalen, er publisert på EASAs nettside. Luftfartstilsynet anbefaler alle som ønsker å annonsere og dele kostnader i forbindelse med privatflyging å følge avtalen og sikkerhetskravene for formidling av kontakt mellom flygere og publikum.

Avtalen har følgende artikler:

Artikkel 1
Informer passasjerene om forskjellen på sikkerhetsnivået innenfor allmennflyging med småfly sammenlignet med kommersielle operasjoner.

Artikkel 2
Jobb aktivt for å fremme en sikkerhetsorientert gjennomføring av flygingen. Både for dem som flyr og dem som deltar som passasjerer.

Artikkel 3
Sørg for at flygende personell har og benytter sjekklister, veiledninger og opplæringsmateriale for god sikkerhetspraksis.

Artikkel 4
Sørg for at passasjerene har riktig og forståelig informasjon om luftfartøyet, flygerens erfaringsnivå og kvalifikasjoner.

Artikkel 5
Sørg for at et nettbasert forum er tilgjengelig for deling av god sikkerhetspraksis i miljøet.

Artikkel 6
Samle informasjon om flyging, luftfartøy og informasjon om dem som flyr under prinsippet om deling av kostnader slik at dette kan deles med EASA og Luftfartstilsynet.

Artikkel 7
Delta i årlige møter med EASA og/eller Luftfartstilsynet for å gjennomgå effekten av denne avtalen.

Artikkel 8
Innføre og ta i bruk kravene som beskrevet i annekset til denne avtalen.

Artikkel 9
Publisere denne avtalen på nettside som benyttes.

Her finner du en norsk oversettelse av EASA-vedlegget til artiklene

Regelverksreferanser

Veiledningsmaterialet til forordning 965/2012 GM2 artikkel 6.4a(a);(b) og GM3 artikkel 6.4a(a);(b). Benytt gjerne "easy access".