Hopp til innhold

Introduksjonsflyging

Flyklubber, flyskoler og andre organisasjoner som ønsker å fremme flyging og luftsport, har anledning til å fly introduksjonsturer med publikum i et begrenset omfang.

Krav til organisasjon

Den som flyr må minimum ha et EASA-sertifikat av typen Private Pilot Licence (PPL) eller Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) som er gyldige for det luftfartøyet som skal føres. Operasjonene må utføres under en godkjent treningsorganisasjon (Approved Training Organisation – ATO eller Decleared Training Organisation - DTO) med base i Norge eller i egen organisasjon som er opprettet for å fremme rekreasjons- og sportsflyging.

Organisasjon opprettet med formålet om å fremme rekreasjons- og sportsflyging omfatter en ideell organisasjon etablert etter nasjonal lovgivning med den ene hensikt å samle personer som deler samme interesse og glede for flyging, utføre fallskjermhopping eller rekruttere nye medlemmer. Organisasjon skal ha et luftfartøy tilgjengelig, forutsatt at:

 • Luftfartøyet eies eller tørrleies (dry lease) av en organisasjon
 • Operasjonene ikke skaper et overskudd utenfor egen organisasjon 
 • Antall flyginger hvor ikke-medlemmer er med på flygningen representerer kun en marginal andel av den totale flygingen som utføres i organisasjon.

Marginal aktivitet skal forstås som en veldig liten del av den totale aktiviteten som foregår i en organisasjon. Først og fremst for å verve nye medlemmer og elever. En organisasjon som etableres for å tilby flyging basert på en forretningsmodell for å tjene penger, er ikke innenfor vilkårene av marginal aktivitet. En flyging som utføres ene og alene for å skaffe inntekter til egen organisasjon anses heller ikke som marginal aktivitet. 

Vi anbefaler at du sjekker med Skatteetaten om flygingen kan regnes som næringsvirksomhet. Les mer om skillet mellom  hobby og nærinsvirksomhet her.

Operative krav

Introduksjonsflyging har følgende operative begrensninger:

 • Start og landing ved samme flyplass eller sted, med unntak for ballonger og seilfly
 • Kun flyging etter visuelle flygeregler (Visual Flight Rules, VFR) i dagslys
 • Turene skal være av kort varighet
 • Skal overvåkes av en person som skal være ansvarlig for sikkerheten
 • Samsvare med eventuelt andre særkrav gitt av kompetent myndighet (Luftfartstilsynet)

Luftfartstilsynet kan fastsette norske særkrav for introduksjonsflyging, men har per i dag ikke vurdert dette som nødvendig. Vi anbefaler at operatørene selv, basert på relevant risikovurdering, utarbeider egne retningslinjer og føringer for hvordan flygingen skal gjennomføres. Disse bør minimum bestå av:

 • Flygerens erfaring på aktuell flytype. Vedkommende må kjenne godt til luftfartøyets egenskaper ,vekt og balanseberegning.
 • Flygerens erfaring med aktuelt luftrom, planlagt rute og eventuelle operative begrensninger samt nødprosedyrer.
 • Minimumskriter for vær, spesielt sikt, skybase og vindstyrke/-retning.

Ved slipp av sivile fallskjermhoppere skal dette utføres etter godkjent sikkerhetssystem som beskrevet i BSL D 4-2 Forskrift om sivil fallskjermhopping og krav til godkjent standardprosedyre (SOP). I tillegg gjelder relevant del-NCO eller del-NCC avhengig om luftfartøyet er komplekst eller ikke.

Dersom din klubb eller luftsportsorganisasjon ønsker å drive med introduksjonsflyging, er det viktig at flygingen registreres. Luftfartstilsynet kan be om at organisasjonen rapporterer omfanget av sin aktivitet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til operativ seksjon hos Luftfartstilsynet. Bruk e-postadresse postmottak@caa.no

Lenker til regelverk