Hopp til innhold

Når blir ny basisforordning (EU) 2018/1139 gjennomført for Norge?

I Norge er det fortsatt basisforordning (EF) 216/2008 som gjelder i påvente av ny basisforordning (NBR). Inntil NBR er på plass, vil nye forordninger som vedtas med hjemmel i NBR bli gjennomført som norsk rett. Det er til nå vedtatt 76 slike forordninger som kun kan gjennomføres som norsk rett i påvente av EØS-prosessen.

Dette betyr at norske luftfartsaktører i all hovedsak kan forholde seg til de samme reglene som i EU.

NBR ble tatt inn i EØS-avtalen 28. april 2023 med et artikkel 103-forbehold. Det vil si at Stortinget må samtykke til at NBR tas inn i EØS-avtalen før forordningen kan EØS-gjennomføres i norsk rett.

Prop. 89 LS (2023–2024) om endringer i luftfartsloven (ubemannet luftfart mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA), ble fremmet av Samferdselsdepartementet for Stortinget 12. april 2024.

Saken ligger nå til behandling hos Stortinget, og forutsatt at de gir sin godkjenning, ligger det an til at gjennomføringen NBR vil skje i løpet av sommeren.

Det er Samferdselsdepartementet som håndterer prosessen med oppdatering av EØS-avtalen, Stortingsbehandlingen og deretter gjennomføringen av NBR i norsk rett. Luftfartstilsynet har ansvar for å gjøre nødvendige endringer i eksisterende forskrifter.