Hopp til innhold

Informasjon om endringer i felleseuropeisk securityregelverk – spesifikke, men fleksible krav til utstyr APID, EDS, ETD og EVD og andre mindre justeringer

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften). Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2015/1998 og beslutning C(2015) 8005 som fastsetter de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet. Med jevne mellomrom er det behov for endringer og klargjøring av securityregelverket. Endringer i beslutning C(2015) 8005 inneholder den konfidensielle delen av regelverket og omtales ikke.

Endringsforordningen er tildelt rettsaktnummer 2023/566 og ble publisert i Official Journal 10. mars 2023. Rettsakten er gjeldende i EU fra 1. april 2023.

Rettsaktene endrer forordning (EU) 2015/1998 og beslutning C(2015) 8005 som allerede er tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) § 3.

Nye rettsakter må besluttes innlemmet i EØS-avtalen før de kan tas inn i norsk rett. Rettsaktene er gjeldende i EU fra 1. april 2023. For å være i samsvar med resten av EU i påvente av EØS-gjennomføring, vil Luftfartstilsynet vurdere nasjonal gjennomføring av rettsaktene ved å oppdatere securityforskriften § 3.

Rettsaktene medfører ingen ytterligere endringer i securityforskriften.

Endringsforordning (EU) 2023/566 inneholder nye krav til i forordning (EU) 2015/1998. EU-kommisjonen har nå gjort endringer i forordning (EU) 2015/1998. Endringene er i hovedsak er av mindre karakter, og utelukkende gitt for å tydeliggjøre, harmonisere, forenkle og styrke spesifikke luftfartssikkerhetstiltak, forbedre og standardisere juridisk fortolkning av regelverket. Likeså presiseringer for å sikre god gjennomføring av felles grunnleggende standarder innen security i luftfarten.

Noen endringer er gjort som følge av utviklingen i trusselbildet for sivil luftfart, samt radig utvikling av teknologi som stadig blir bedre. Det er gjort endringer i bestemmelser om teknisk utstyr som APID-software, EDS for kabinbagasje, ETD-utstyr og EVD. Endringene i bestemmelser om teknisk utstyr gir aktører fleksibilitet mht. hvilke utstyrsformer som skal benyttes. Samtidig som det sikrer forbedret security. 

Bestemmelser om PLACI i vedlegget til forordning (EU) 2015/1998 er også endret for å sikre klarere ordlyd i bestemmelsene, og sikre ensartet fortolkning av kravene.

Hensikten med regelverksendringene er å forbedre security i sivil luftfart gjennom endrede og forbedret krav til teknisk utstyr som er i kontinuerlig utvikling. Endringene er i utgangspunktet frivillige for aktørene gitt at de ønsker å investere i utstyret for å kunne effektivisere driften. Det gjelder spesifikt bestemmelser om APID (automated prohibited items detection), EDS (explosive detection systems) for håndbagasje, ETD (explosive trace detection), scannere og EVD (explosive vapour detection).

Det er positivt at det skjer endringer som forbedrer security i sivil luftfart. Regelverksendringer i felleseuropeisk securityregelverk er i stor grad hendelsesinitiert. Så snart aktører eller myndigheter erfarer sårbarheter i «securitylagene», etableres det kjapt regelverksendringer for å demme opp.

Endringene er varige, og berører bortimot alle aktører som opererer innenfor sivil luftfart. Spesifikt vil aktører som håndterer sikkerhetskontroll av passasjerer, ansatte, frakt og post kunne forholde seg til endrede krav. Det er tatt inn en rekke presiseringer knyttet til bruksområde og deteksjonskrav for bestemte kategorier av teknisk utstyr. For visse bestemmelser som gjelder bruk av teknisk utstyr, åpner regelverket opp for stor grad av fleksibilitet for aktørene gjennom at det innenfor visse rammer er tillatt at annen teknologi kan benyttes.

Endringene i bestemmelser om teknisk utstyr er i utgangspunktet frivillige for aktørene. Dersom aktørene er villige til å investere i nytt utstyr for å effektivisere driften anses størrelsen på kostnadene å ligge innenfor normalt driftsbudsjett. 

Publisert: 17.03.2023