Hopp til innhold

Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2038 i norsk rett

Det er gjort endringer i slots-regelverket. Den 19. oktober 2022 ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2038 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 med hensyn til midlertidige lettelser i reglene for utnyttelse av tidsluker ved Unionens lufthavner som følge av en epidemiologisk situasjon eller militær aggresjon, vedtatt.

Covid-19-pandemien og de tiltak medlemsstatene gjennomførte som følge av denne, ledet til et betydelig fall i etterspørsel etter flyreiser som igjen medførte et stort fall i lufttrafikken. En opprettholdelse av kravet til bruken av tildelte slots ville kunne medføre at flyselskapene gjennomførte flyginger med stort sett tomme fly, kun for å opprettholde de tildelte slot-tider ("ghost-flights"). Dette ville igjen gi unødvendig negative konsekvenser for miljøet, samt påføre flyselskapene unødvendige økonomiske kostnader.

Som en følge av dette er det gjort flere endringer i gjeldende krav til bruk av tildelte slots, for å opprettholde tildelte rettigheter. I starten av pandemien ble reglene endret slik at slotkoordinator skulle legge til grunn at slots tildelt flyselskaper skulle automatisk regnes som benyttet. Etter hvert som tiltakene mot pandemien virket og lufttrafikken tok seg opp, økte EU kravet til bruk av slots til 50 %, og senere 64 % av tildelte slots til ut sommersesongen 29. oktober 2022.

Tallmateriale fra Eurocontrol, Network Manager for nettverksfunksjonene i Single European Sky, viser at lufttrafikken i europeisk luftrom har hatt en solid gjeninnhenting siden sommeren 2022, og at lufttrafikken ved inngangen til vintersesongen 2022/23 forventes å være ca. 90 prosent av 2019-nivået etter dagens prognoser.

På dette grunnlag endrer forordning (EU) 2022/2038 kravet til 75 prosent bruk av tildelte tidsluker / slots, for å kunne opprettholde tildelte slots neste tilsvarende periode. I tillegg forlenges ordningen med "justified non-use of slots" (JNUS) som ble lansert under pandemien. Kravet gjelder fra 30. oktober 2022 til 25. mars 2023.

16. november 2022 ble forordning (EU) 2022/2038 gjennomført i norsk rett ved endringsforskrift til forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område:

Trykk på denne lenken for å se forskriften i Lovdata.

Forskriften trådte i kraft straks.

Publisert: 19.12.2022