Hopp til innhold

Regelverk om rapportering av luftfartshendelser

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 376/2014 om varsling, rapportering og undersøkelse av ulykker og hendelser i luftfarten, trådte i kraft i Norge 1. juli 2016.

Alle organisasjonene som har egne ansatte eller innleid personell med krav til å rapportere luftfartshendelser skal drive et internt system med mottak av rapporter, analyse av informasjonen, samt oppfølging av enkelthendelser og risiko som avdekkes i dette arbeidet. Disse funksjonene som følger av forordningen bygger på interne systemer for risikostyring (SMS, safety management system) og kvalitetsstyring og skal bidra til fortsatt modning av etablerte prosesser i sikkerhetsarbeidet.

Relevant regelverk

Om rapporteringsforordningen

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv. (rapporteringsforordningen, R376) trådte i kraft i EU 15. november 2015.

Gjennomføring av den nye rapporteringsforordningen har ført til endringer i luftfartsloven kapittel XII – Varsling, rapportering og undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser m.m. Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2016.

I tillegg til nødvendige endringer i luftfartsloven kapittel XII, er tidligere forskrift 8. desember 2006 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv (BSL A 1-3) erstattet med ny forskrift om forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser. Det materielle innholdet i tidligere BSL A 1-3 er i hovedsak erstattet av nytt felleseuropeisk regelverk gjennom Kommisjonsforordning (EU) 2015/1018 som gir utfyllende bestemmelser til forordning (EU) nr. 376/2104.

Ny forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser viderefører varslingsreglene fra BSL A 1-3, egen virkeområdebestemmelse for bakkepersonell på helikopterdekk og bestemmelse om rapporteringsplikt for fartøysjef for luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008 vedlegg II rapporteringsplikt. For ubemannede luftfartøy (droner) under 150 kg er det likevel kun rapporteringsplikt dersom luftfartsulykken eller luftfartshendelsen, eller annet sikkerhetsrelatert tilfelle, resulterte i, eller kunne ha resultert i, fatal eller alvorlig personskade eller et annet luftfartøy enn det ubemannede luftfartøyet var involvert. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2016. 

Ta gjerne kontakt med Luftfartstilsynet ved eventuelle spørsmål.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):