Hopp til innhold

Hvem skal rapportere?

Hvem har rapporteringsplikt, hvilke luftfartsulykker og -hendelser skal rapporteres, relevant regelverk, samt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger finner du her.

Hvem har rapporteringsplikt?

  • fartøysjefen eller, dersom fartøysjefen ikke er i stand til å rapportere luftfartsulykken- eller hendelsen, et hvilket som helst annet besetningsmedlem som er den neste i kommandorekken for et luftfartøy som er registrert i et EU-/EØS-land, eller et luftfartøy som er registrert utenfor et EU-/EØS-land, men som brukes av en operatør hvis virksomhet står under tilsyn av et EU-/EØS-land, eller en operatør som er etablert i et EU-/EØS-land,
  • en person som under tilsyn av et EU-/EØS-land eller EASA (EUs luftfartsbyrå) arbeider med design, konstruksjon, sikring av kontinuerlig luftdyktighet, vedlikehold eller endring av et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy,
  • en person som under tilsyn av et EU-/EØS-land eller EASA (EUs luftfartsbyrå) underskriver et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet, eller et sertifikat for frigivelse for bruk for et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy,
  • en person som utøver en funksjon som krever at vedkommende er godkjent av et EU-/EØS-land som ansatt hos en yter av lufttrafikktjenester som er blitt tillagt ansvar knyttet til flysikringstjenester, eller som ansatt i en flygeinformasjonstjeneste,
  • en person som utøver en funksjon i forbindelse med sikkerhetsstyring av en lufthavn, som forordning (EF) nr. 1008/2008 får anvendelse for,
  • en person som utøver en funksjon i forbindelse med installering, endring, vedlikehold, reparasjon, ettersyn, kontrollflyging eller inspeksjon av luftfartsanlegg som et EU-/EØS-land fører tilsyn med,
  • en person som utøver en funksjon i forbindelse med bakkearbeid på et luftfartøy, herunder drivstoffpåfylling, utarbeiding av lastedokumentasjon, lasting, avising og tauing, ved en lufthavn som omfattes av forordning (EF) nr. 1008/2008,
  • bakkepersonell på helikopterdekk på innretninger og fartøy innenfor norsk område
  • fartøysjef for luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008 vedlegg II (pdf) , men fartøysjef for mikrofly har rapporteringsplikt kun dersom bruken resulterer i en luftfartsulykke med fatal eller alvorlig personskade,
  • fartøysjef for ubemannede luftfartøy under 150 kg har rapporteringsplikt kun dersom luftfartsulykken eller luftfartshendelsen, eller annet sikkerhetsrelatert tilfelle, resulterte i, eller kunne ha resultert i, fatal eller alvorlig personskade eller et annet luftfartøy enn det ubemannede luftfartøyet var involvert.

Personopplysninger

I behandling av rapporten trenger vi noen opplysninger om deg.

Formålet med personopplysningene er å kunne kontakte deg ved behov for mer informasjon rundt innholdet i rapporten.

Personopplysningene behandles i tråd med GDPR (EUs personvernforordning (2016/679)). Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jfr. EU forordning 376/2014 – rapporteringsforordningen.

Opplysningene lagres på rapporten så lenge den ligger i databasen og vil bli benyttet dersom det på et senere tidspunkt skulle bli behov for å kontakte deg. Registrerte personopplysninger kan således ikke kreves slettet. Rapporter om luftfartstilfeller er unntatt offentligheten og vil ikke bli utlevert ved eventuelle innsynsbegjæringer. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Vårt personvernombud kan kontaktes på personvernombud@caa.no.