Rapportere luftfartsulykke eller -hendelse

Rapporteringsforordningen pålegger personer i luftfarten plikt til å rapportere luftfartshendelser som kan utgjøre en vesentlig risiko for flysikkerheten.

Rapporter om luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser skal sendes både til Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport. Rapporter om hendelser som ikke er alvorlige skal bare sendes til Luftfartstilsynet. Dette ivaretas automatisk hvis du bruker skjema NF-2007 i Altinn. Mer informasjon om hvem som har rapporteringsplikt og hva som skal rapporteres finner du her.

De rapporterte opplysningene benyttes som grunnlag for analyser og sikkerhetsforbedrende tiltak. Myndighetene skal ikke bruke mottatte opplysninger til å fordele skyld og ansvar, men til å opprettholde og forbedre flysikkerheten.

En viktig del av rapporteringsregelverket er å beskytte rapportøren mot negative konsekvenser av å rapportere. Luftfartstilsynet har taushetsplikt om alle opplysninger som er rapportert i medhold av rapporteringsforordningen.

Luftfartstilsynet kan ikke bruke rapporterte opplysninger som grunnlag for å tilbakekalle personsertifikater, med mindre opplysningene gjør det klart at sertifikatinnehaveren ikke oppfyller fastsatte medisinske krav eller av andre grunner er klart uskikket til å inneha sertifikatet. Det er også forbudt for arbeidsgiver å rette sanksjoner mot den som har rapportert og mot personer som er omtalt i en rapport.


Du finner mer informasjon om rapportering av ulykker og hendelser her. 

Personopplysninger

I behandling av rapporten trenger vi noen opplysninger om deg.

Formålet med personopplysningene er å kunne kontakte deg ved behov for mer informasjon rundt innholdet i rapporten.

Personopplysningene behandles i tråd med GDPR (EUs personvernforordning (2016/679)). Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jfr. EU forordning 376/2014 – rapporteringsforordningen.

Opplysningene lagres på rapporten så lenge den ligger i databasen, og vil bli benyttet dersom det på et senere tidspunkt skulle bli behov for å kontakte deg. Registrerte personopplysninger kan således ikke kreves slettet. Rapporter om luftfartstilfeller er unntatt offentligheten og vil ikke bli utlevert ved eventuelle innsynsbegjæringer. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Vårt personvernombud kan kontaktes på personvernombud@caa.no.

Om du ikke kan rapportere via Altinn, finner du rapporteringsskjema NF-2007 i Word og PDF under.