Hopp til innhold

Norske flysikkerhetsresultater 2021

Fly i skyer
Foto: Inès d'Anselme on Unsplash

Norske flysikkerhetsresultater 2021 er publisert! For å bidra til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen norsk luftfart skal Luftfartstilsynet være en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Dette skal vi være gjennom blant annet å ha oversikt over sikkerhetstilstanden, formidle sikkerhetsinformasjon og gi aktørene i norsk luftfart en bredere kunnskap slik at de kan høyne egen sikkerhet.

Les hele rapporten her

Norske flysikkerhetsresultater er Luftfartstilsynets sikkerhetsgjennomgang av foregående år, og inneholder både flysikkerhetsinformasjon fra et sektorperspektiv og som sikkerhetstemaer (våre fokusområder). Informasjonen i rapporten er i all hovedsak basert på rapporter om ulykker og hendelser fra norske luftfartsaktører til Luftfartstilsynet. Vi setter stor pris på å kunne dele denne informasjonen med alle som har en interesse for luftfart!

Flysikkerhetsmålene oppnådd!

I første utgave av Det norske flysikkerhetsprogrammet ble det fastsatt flysikkerhetsmål for norsk, kommersiell luftfart for perioden 2017 til 2021. Alle disse målene ble oppnådd. Luftfartstilsynet er i gang med å etablere nye flysikkerhetsmål og oppdatere flysikkerhetsprogrammet i samarbeid med Statens havarikommisjon og Samferdselsdepartementet.

I 2019 ble det i tillegg fastsatt flysikkerhetsmål for privatflyging i dialog med Norges luftsportforbund og Samferdselsdepartementet. Det ble satt mål for fire grupper av privatflyging for perioden 2019 til 2028. Det er fortsatt tidlig i målperioden, men privat motorfly unntatt selvbygde er innenfor sitt flysikkerhetsmål dersom vi ser på tiårsperioden 2012 til 2021.

Koronapandemien preget luftfarten også i 2021

2021 ble innledet optimistisk med at vaksinen som beskytter mot covid-19 gradvis ble gitt til befolkningen, men pandemien var langt fra over og fortsatte å prege luftfarten også i 2021. Som i 2020 var det ruteflyging som ble forretningsmessig sterkest preget av reiserestriksjonene som en følge av pandemien. Fra 2020 til 2021 var det en liten økning på antall landinger med norske rutefly på i underkant av 10 %. Det ser ut til at aktiviteten vil fortsette å øke og at vi etter hvert kan nærme oss normaltilstand innen luftfarten igjen. Luftfartstilsynet har fulgt tett opp hvordan luftfartsaktørene har håndtert økt aktivitetsnivå, og har så langt ikke avdekket forhold som gir grunnlag for bekymring for flysikkerheten.

Luftfartstilsynet har for 2021 funnet 153 tilfeller, med en topp i sommermånedene, i den nasjonale databasen for luftfartsulykker og -hendelser som kan knyttes til koronapandemien eller relaterte smittevernstiltak. Disse sakene dreier seg i all hovedsak om uregjerlige passasjerer eller fatigue hos kabinbesetningen. Krav om munnbind er nevnt som medvirkende faktor i rapporter knyttet til begge tilfelletypene. Antall uregjerlige passasjerer per 1000 landinger har økt årlig, også i årene før koronapandemien. Vi er nå oppe i over én uregjerlige passasjer per 1000 landinger. For å imøtegå denne utfordringen skal Luftfartstilsynet møte med luftfartsaktørene og andre relevante parter for å diskutere og vurdere tiltak for å redusere antall uregjerlige passasjerer.   

Fortsatt er det viktig at alle som er involvert i luftfartsulykker og -hendelser rapporter om dette slik at vi kan jobbe sammen om å forbedre flysikkerheten ytterligere.

Vi håper dette er interessant lesing!

Til rapporten