Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner (heretter «avtalen»)

31. aug 2012 - Annet, Militær luftfart

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

06. des 2011 - HMS

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

06. des 2011 - HMS

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

06. des 2011 - HMS

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

06. des 2011 - HMS

Forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske (askeforskriften)

23. mai 2011 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om støyemisjon fra luftfartøy

01. feb 2008 - Luftdyktighet

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde over prosessanleggene på Kårstø, Rogaland

R 204

01. nov 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over sentrum av Oslo

R 102

16. okt 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsomrpde over prosessanlegget på Nyhamn/Aukra, Aukra kommune, Møre og Romsdal

R301

12. okt 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsomrpde over prosessanleggene på Kårstø, Rogaland

R204

12. okt 2007

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R203 over oljeraffineriet på Mongstad, Hordaland

R 203

11. des 2006 - Restriksjonsområder

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet til å fastsette tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

26. okt 2006 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

01. jan 2006 - HMS

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R403 over Melkøya, Hammerfeest kommeune, Finnmark

R403

11. okt 2005 - Restriksjonsområder
Side