Hopp til innhold

Høring - gjennomføring i norsk rett av kommisjonsbeslutning av ytelsesmål for nettverket for lufttrafikkstyring for den tredje referanseperioden – (EU) 2019/903

Europakommisjonen har vedtatt beslutning (EU) 2019/903 om felleseuropeiske ytelsesmål for den tredje referanseperioden (RP3) av ytelses- og avgiftsstyringsregimet for flysikringstjenestene.

Luftfartstilsynet foreslår i denne høringen å gjennomføre beslutningen i norsk rett. Dette vil medføre en endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom.

En nærmere redegjørelse for kommisjonens beslutning, samt forslag til endringsforskrift, finnes vedlagt.

Vi gjør oppmerksom på at høringen har nær sammenheng med, og bør leses i lys av, høringsnotatet for gjennomføring i norsk rett av ny forordning om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenester.

Høringssvar bes sendt pr e-post til: postmottak@caa.no. Merk høringssvaret med saksnummer: 19/03752-15. Også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen.

Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler Finn O. Meling, fom@caa.no.

Høringsfristen er satt til 6. september 2019.

Publisert: 21.06.2019