Hopp til innhold

Høring – ny forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helidekk

Forskriften vil gjelde for helikopteroperatører når de skal vurdere om et helidekk er egnet for bruk, men vil indirekte ha betydning også for eiere av helidekk og helidekkoperatører. Dette fordi helikopteroperatører kun vil kunne fly til/fra offshore helidekk, og mellom offshore helidekk, som er i overensstemmelse med de krav som forskriften fastsetter.

Den foreslåtte forskriften skal erstatte dagens forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs (BSL D 5-1).

Eventuelle svar på høringen må være mottatt av Luftfartstilsynet senest 1. september 2018.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Det bes om at høringssvar merkes med saksnummer: 18/02954. Man må ikke være blant høringsinstansene for å sende inn svar på en høring.

Spørsmål om høringen kan rettes til:

  • flyoperativ inspektør Ørnulf Lien, lie@caa.no
  • flyplassinspektør Per Helge Wilhelmsen, phw@caa.no
  • juridisk seniorrådgiver Hege Aalstad, hsa@caa.no, 98 26 16 80
Publisert: 29.05.2018