Hopp til innhold

Slik lager du et sikkerhetssystem for luftfartøy med nasjonal sertifisering

Luftfartøy som er krevende å operere skal driftes innenfor et sikkerhetssystem med operativ organisasjon. Det er gjerne vekt, bruksområde eller type utrustning og konfigurasjon som bestemmer når operasjonene må støttes av en organisasjon.

Først og fremst skiller vi mellom luftfartøy som er godkjent etter norsk eller europeisk standard. Dette fremgår først og fremst av type luftdyktighetsdokumentasjon. Luftfartøy som reguleres nasjonalt går gjerne under navnet «annex I luftfartøy».

Det er krav til sikkerhetssystem og operativ organisasjon for:

  • Fly med maksimal avgangsvekt over 5700 kg
  • Fly med turbojetmotor med maksimal avgangsvekt over 2730 kg
  • Fly med stempelmotor med mer enn 800 hestekrefter
  • Helikopter med maksimal avgangsvekt over 3175 kg
  • Luftfartøy med spesielle tekniske eller operative egenskaper. Luftfartstilsynet kan kreve organisasjon for individuelle luftfartøy.
  • Operatører som ønsker fly kostnadsdeling med mer enn 6 passasjerer
  • Operatører som ønsker å drive med opplevelsesflyging

Slik bør du gå frem

Sjekk luftfartøyets sertifisering og godkjenning

Kravet til sikkerhetssystem gjelder kun for luftfartøy med norsk sertifisering og godkjenning. Dette fremgår av typesertifikat og luftdyktighetsbevis. 

For luftfartøy med europeisk sertifisering gjelder regelverket del-NCC.
Les om dette på EASA sin nettside.

Utarbeid en risikoanalyse

Det er krav til risikoanalyse for alle sikkerhetssystemer. Vi har utarbeidet en egen veileder du kan benytte. I veilederen finner du informasjon om risikostyring og risikohåndtering.

Se regelen og kravet om risikoanalyse her

Se vår veileder for risiko i små flyoperative miljø

Lag et sikkerhetssystem

Et sikkerhetssystem skal omfatte:

1. Informasjon om organisasjon
Det må beskrives hvordan organisasjonen er sammensatt og hvem som har ansvar, plikt og myndighet i organisasjonen. For å sikre at organisasjonen dimensjoneres med tilstrekkelig personell, må det ut fra kompleksitet og omfang av operasjonene beskrives en organisasjon som disponerer tilstrekkelige menneskelige ressurser.

2. Styring som sikrer operativ kontroll
Dette kravet må sees i sammenheng med beskrivelsen av organisasjonen. Organisasjonen skal etableres for å støtte luftfartsoperasjonene. Derfor må det beskrives hvilke plikter, ansvar og myndighet som følger med de forskjellige rollene i organisasjonen.

3. Opplæring og kompetanse
krav til nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner. Operasjoner med luftfartøy som reguleres av denne forskriften har gjerne spesielle egenskaper eller ytelser som kan innebære forhøyet risiko. Det er derfor viktig å tilpasse oppfølging av personellet og sørge for at nødvendig kompetanse til enhver tid står til rådighet. Dette kravet kan også sees i sammenheng med krav til sertifikater for besetningsmedlemmer, der utsjekk og opplæringsprogram kan inkluderes i dette systemet og legges til grunn for utstedelse av typerettighet eller særskilt tillatelse til tjenestegjøring dersom det blir aktuelt.

4. Oppfølging av avvik og løpende forbedringer
Systemet skal inneholde metoder som sikrer at alle i organisasjonen enkelt kan rapportere situasjoner eller hendelser som har oppstått.

Ansvarlig personell må sørge for en god og positiv rapporteringsvilje som sikrer en positiv rapporteringskultur, slik at alle forhold som kan bidra til bedre flysikkerhet blir korrekt behandlet. Intern rapportering skal dekke både positive og negative erfaringer som andre kan ta lærdom av. I tillegg skal kravet sees i sammenheng med forskrift 1. juli 2016 nr.868 om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og hendelser mv., som beskriver hva som er rapporteringspliktig.

Organisasjonen må hele tiden jobber med forbedringer og videreutvikling. Derfor er det viktig å ha et metoder som legger til rette for at de gode ideene blir ivaretatt i organisasjonen, i tillegg til å sikre at krav i systemet, regelverk og eventuelt andre standarder etterleves.

Luftfartstilsynet aksepterer følgende standarder:

ISO 9001
Dette er en generell standard for ledelsessystemer og blir benyttet i flere forskjellige bransjer. Systemet er ikke skreddersydd for luftfart, men ivaretar kravene til ledelsessystemer og kvalitet. For at denne standarden skal oppnå forventet effekt er det spesielt viktig at operatøren utarbeider en god risikoanalyse. Standarden oppdateres fortløpende av ISO og Standard Norge.

CAP 632
En standard utarbeidet av CAA UK og er skreddersydd for operasjoner med luftfartøy som har blitt benyttet av militæret. Denne standarden passer for tidligere militære jagerfly eller fly med tilsvarende egenskaper. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig at luftfartøyet tidligere har blitt benyttet av forsvaret, men at det har egenskaper som jagerfly. Typiske egenskaper er to personer om bord, bruk av nødskjerm, tandem eller side ved side setekonfigurasjon, spesielt nødutstyr eller utskytningsseter.

Del-ORO
Denne standarden er beskrevet i det europeiske regelverket. Målgruppen er i utgangspunktet operatører som benytter teknisk kompliserte luftfartøy med EASA typesertifikat. Dersom en operatør ønsker å benytte del-ORO eller har et system utarbeidet i tråd med del-ORO, kan dette være en smidig løsning. Standarden oppdateres fortløpende av EASA.

Mal for sikkerhetssystem

Det er utarbeidet en innholdsfortegnelse for sikkerhetssystem. Denne må du se som et utgangspunkt for ditt eget sikkerhetssystem. Du må sørge for at innholdet tilpasses de operasjonene du skal gjennomføre. Her kan du laste ned listen.

Last ned mal her

Erklæring eller godkjenning?

Erklæring
Dersom luftfartøyet kun skal benyttes til privatflyging så kan operatøren levere inn en erklæring. Dette omfatter også flyging som utføres som kostnadsdeling og introduksjonsflyging.

I skjema NF-1152 bekrefter du at operasjonene vil foregå etter gjeldene regelverk.

Se regelen her 

Kan flygingen gjennomføres innenfor rammene av en erklæring? Gå direkte til steg 5.

Krav til tillatelse
Dersom luftfartøyet skal benyttes til opplevelsesflyging med passasjer må du ha tillatelse fra Luftfartstilsynet. Kravet gjelder uansett luftfartøyets vekt eller egenskaper. Dette innebærer at det må etableres et sikkerhetssystem med en operativ organisasjon som skal sørge for at operasjonene foregår på en sikker måte. Dette sikkerhetssystemet må godkjennes av Luftfartstilsynet.
Se regelen her

Luftfartøy som skal benyttes til opplevelsesflyging må også tilfredsstille noen ekstra krav til vedlikehold. Les mer om dette her

Skjema

Send inn skjema NF-1152 med nødvendige vedlegg. Søknad skal sendes til postmottak@caa.no

Dersom skjema omfatter erklæring skal du motta en melding om akseptert oppstart. Har du ikke hørt noe fra oss innen 30 dager kan luftfartøyet uansett tas i bruk.

Gjelder søknaden opplevelsesflyging må du motta godkjenning før dette kan tilbys publikum. 

 

Meld fra om endringer

Alle operatører skal melde fra om endringer som berører grunnlaget for å vurdere om organisasjonen er egnet til å drive luftfartøyet. Plikten er ikke spesielt omfattende, og det er tilstrekkelig å gjøre det forut for at endringen implementeres i organisasjonen. Benytt skjema NF-1152 for å gi oss beskjed.

Se regelen for erklæring her

Se reglene for godkjenning her

Gebyr

For godkjenning vil vi kreve gebyr etter regning. Dette betyr at vi tar betalt per time vi saksbehandler søknaden. Det er derfor viktig at søknaden er så standardisert som mulig. Det betyr raskere og billigere saksbehandling. 

Oppfølging og tilsyn

Luftfartstilsynet fører tilsyn med både erklærte og godkjente sikkerhetssystem.