Hopp til innhold

Nytt regelverk for nasjonale luftfartøy

Luftfartstilsynet har vedtatt to nye forskrifter som har stor betydning for de som eier norske luftfartøy som ikke er EASA-sertifisert. De nye forskriftene gjelder fra 1. juli 2021.

De to nye forskriftene er:

Kortnavnene for de nye forskriftene er BSL B 3-2 og BSL B 3-3.

Forskrift om nasjonal sertifisering av luftfartøy (BSL B 3-2)

BSL B 3-2 skal fastsette kravene for å oppnå luftdyktighet for et luftfartøy, dvs. utstedelse av luftdyktighetsbevis. Forskriften vil omfatte ethvert luftfartøy som ikke reguleres av det felleseuropeiske regelverket, noe som er en utvidelse sammenlignet med situasjonen etter den tidligere forskriften. Det vil bli et stort spenn i hvilke luftfartøy som kan komme inn under BSL B 3-2. Det er derfor behov for fleksible bestemmelser slik at ulike typer luftfartøy kan vurderes ut fra de samme bestemmelsene.

Forskriften speiler i størst mulig grad det systemet som er innført gjennom det felleseuropeiske regelverket for EASA-sertifiserte luftfartøy. Dette innebærer at de samme begrepene benyttes. For å kunne skille de to systemene fra hverandre, innføres begrepene N-ARC, N-CAMO, N-CAO og N-Part-145, dvs. nasjonal ARC, nasjonal CAMO, nasjonal CAO og nasjonal Part-145.

Det er innført et krav om at luftfartøy i eksperimentalklassen skal være merket med et varselskilt. Plikten til merking må sees i sammenheng med bestemmelsen i forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy § 5, om plikt til å informere passasjerer om at luftfartøyet ikke oppfyller internasjonale krav til teknisk standard. Det er tatt inn en overgangsbestemmelse som innebærer at varselskilt ikke må være på plass før 1. januar 2023.

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy (BSL B 3-3)

BSL B 3-3 fastsetter kravene til vedlikehold og kontinuerlig luftdyktighet for de luftfartøyene som reguleres av BSL B 3-2, men også dagens selvbyggerforskrift (BSL B 3-1).

BSL B 3-3 fastsetter hvilke krav som skal gjelde for vedlikehold, og gjennomfører utvalgte deler av forordning (EU) nr. 1321/2014, nærmere bestemt Part-ML og Part-M. Også for denne forskriften har det vært et viktig premiss at forskriften i størst mulig grad legger til grunn det felleseuropeiske regelverket, og at kravene til vedlikehold og kontinuerlig luftdyktighet blir mest mulig like for nasjonalt sertifiserte luftfartøy som for EASA-sertifiserte luftfartøy.

Det er etablert et system med selverklæring, der aktører med EASA-godkjenning kun trenger å sende inn selverklæring til Luftfartstilsynet for å kunne utføre tilsvarende tjenester etter BSL B 3-3. Part-66 flyteknikere får gjennom BSL B 3-3 direkte rettigheter til å utføre og attestere for vedlikehold i samme omfang som etter det felleseuropeiske regelverket. Ut over dette er det innført en del særordninger som er nødvendig fordi de aktuelle luftfartøytypene ikke er EASA-sertifiserte.

Luftdyktighetsbevis, VR og N-ARC

Frem til 1. juli 2021 har luftfartøyene hatt luftdyktighetsbevis med utløpsdato. Luftdyktighetsbevisene har blitt fornyet på grunnlag av den årlige vedlikeholdsrapporten.

Luftfartstilsynet vil utstede nytt luftdyktighetsbevis på grunnlag av mottatt kopi av VR (vedlikeholdsrapport). Man trenger ikke å søke om nytt luftdyktighetsbevis. De nye luftdyktighetsbevisene vil ikke ha utløpsdato. De gamle luftdyktighetsbevisene er gyldig frem til sin utløpsdato.

VR (vedlikeholdsrapport) som er utstedt før 1. juli 2021, er fortsatt gyldig inntil sin utløpsdato. Før utløpsdato for denne VR, kan luftdyktigheten forlenges én gang gjennom en ny VR. Luftfartstilsynet utsteder nytt luftdyktighetsbevis og første gangs utstedelse av N-ARC på grunnlag av ny VR. N-ARC må deretter forlenges etter bestemmelsen i BSL B 3-3 § 20, eller utstedes på nytt etter BSL B 3-3 § 18 eller § 19. Se mer informasjon om overgangsreglene i veiledningen til BSL B 3-3.

Du finner skjema for ny VR her. For de som skal søke om nytt luftdyktighetsbevis, så finnes skjema for søknad om luftdyktighetsbevis her.

Enkelte mindre endringer i selvbyggerforskriften (BSL B 3-1)

Siden det ble besluttet at arbeidet med ny BSL B 3-1 skal utsettes, er det behov for enkelte endringer i dagens BSL B 3-1 slik at det ikke oppstår motstrid mot ny BSL B 3-3.

Om høringen

Utkast til forskrift var på høring i perioden 17. desember 2020 – 31. mars 2021. Under finner du høringsmatrisen som viser de høringssvar og Luftfartstilsynets kommentarer.

Det ble i høringen også sendt ut utkast til ny forskrift om bygging av luftfartøy (til erstatning for selvbyggerforskriften), ofte omtalt som BSL B 3-1. Luftfartstilsynet besluttet på bakgrunn av de mottatte høringssvarene å utsette det videre arbeidet med dette forskriftsutkastet. Arbeidet med ny BSL B 3-1 tas opp igjen senere i 2021.