Hopp til innhold

Nytt regelverk for standard bakgrunnssjekk

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift som endrer forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL-SEC). Nytt kapittel IV a etablerer utfyllende og presiserende bestemmelser om standard bakgrunnssjekk. Forskriftsendringene gjelder for personer i virksomheter som utfører oppgaver som nevnt i forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.1.2, eller hvor det i forskrift eller enkeltvedtak er stilt krav om at deres personell må bestå kravene til standard bakgrunnssjekk. Ofte dreier det seg om personer som har befatning med blant annet forsyninger og frakt som skal inn på sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn.

Forskriften kan leses på Lovdata.

Forordning (EU) 2015/1998 inneholder de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet (security). Forordningen inneholder blant annet felleseuropeiske krav til bakgrunnssjekk. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL-SEC) § 3.

I 2019 endret EU-kommisjonen bestemmelser om bakgrunnssjekk, og bakgrunnssjekk ble delt i to kategorier – utvidet og standard bakgrunnssjekk. Formålet med endringene er å styrke bekjempelsen av innsidetrusselen i luftfarten. Flere trusselvurderinger trekker frem innsidetrusselen som den største trusselen mot transportnæringen. Skjerping av kravene for personkontroll og bakgrunnssjekk er et av de strategiske tiltakene EU-kommisjonen har gjort for å imøtekomme innsidetrusselen og hindre at «utro tjenere» har kjennskap, kunnskap og på noen som helst måte har tilgang til eller befatning med gjenstander som skal inn på sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn.


Standard bakgrunnssjekk baserer seg på de kravene som i flere år har vært gjeldende for bakgrunnssjekk, men uten kravet til akkreditering fra politiet. Utvidet bakgrunnssjekk tilsvarer kravene for dagens bakgrunnssjekk, inkludert kravet til akkreditering fra politiet. Kravene som gjelder for utvidet bakgrunnssjekk trer i kraft 31. desember 2021.
Tidligere inneholdt forordning (EU) 2015/1998 bestemmelser om adgang til å gjøre kontroll før ansettelse basert på arbeidstakerens egenerklæring overfor arbeidsgiver. Kontroll før ansettelse har tidligere vært benyttet som kontrolltiltak for personell som ikke har trengt direkte tilgang til sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn, men som av andre årsaker har befatning med blant annet forsyninger og frakt som skal inn på sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn.

Ordningen med kontroll før ansettelse bortfalt i sin helhet fra 31. juli 2019. Personer som tidligere var underlagt kontroll før ansettelse underlegges nå krav til standard bakgrunnssjekk i henhold til forordningens punkt 11.1.4, og skal ha søkt og bestått krav til standard bakgrunnssjekk innen 30. juni 2021.

BSL-SEC inneholder utfyllende bestemmelser om bakgrunnssjekk i forskriften kapittel IV. Nytt kapittel IV a gjelder for personer som skal underlegges krav til standard bakgrunnssjekk.

Hvem gjelder endringene for?

Formålet med standard bakgrunnssjekk, og hvem kravene gjelder for følger av § 53. Luftfartstilsynet foretar standard bakgrunnssjekk av personer i virksomheter som utfører oppgaver som nevnt i forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.1.2, eller hvor det i forskrift eller enkeltvedtak er stilt krav om at deres personell må bestå kravene til standard bakgrunnssjekk.

Personer som søker standard bakgrunnssjekk skal benytte seg av søknadsskjema på Luftfartstilsynets nettsider.

Det er videre verdt å merke seg at ansvarshavende security i virksomheter som har personell med godkjent standard bakgrunnssjekk er ansvarlig for å varsle dersom noen slutter eller av andre grunner ikke lenger har behov for standard bakgrunnssjekk.

Ansvarshavende for sikkerhet i virksomheter som har personell med godkjent standard bakgrunnssjekk, skal varsle Luftfartstilsynet dersom han eller hun blir kjent med at noen har begått et alvorlig straffbart forhold som kan ha betydning for godkjenningen.

Grunnlag for avslag og fastsetting av karantenetid

Grunnlag for avslag og fastsetting av karantenetid følger av § 57. For personer som underlegges krav til standard bakgrunnssjekk gjelder ikke de generiske bestemmelsene som følger av BSL-SEC §§ 42 eller 47. Ny § 57 gir Luftfartstilsynet adgang til å gjøre mer konkrete helhetsvurderinger i hver enkelt sak. Dersom de fremlagte opplysningene gir grunn til usikkerhet om søkers pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft, eller om søker kan representere en risiko mot sikkerheten i luftfarten, skal søknaden avslås.

I den konkrete og skjønnsmessige helhetsvurderingen kan Luftfartstilsynet blant annet vurdere vandelen ut fra antall og type straffbar handling, om den straffbare handlingen er begått i tilknytning til utføring av arbeid, arbeidssted og type stilling. Det sikrer en viss grad av forutberegnelighet for søkere og allmennheten.

Bestemmelsens andre ledd gir Luftfartstilsynet adgang til å legge vekt på andre opplysninger som vi mottar fra politi og andre myndigheter, eller fra lufthavnoperatører og andre luftfartsaktører.

Bestemmelsens siste ledd omhandler fastsettelse av karantenetid. Ved avslag på søknad om bakgrunnssjekk skal Luftfartstilsynet fastsette karantenetid som ikke skal være lenger enn 5 år. Bestemmelsen sørger for at søkeren kan forutsi hvor lenge et avslag varer – når kan vedkommende søke på nytt.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at vi har ikke innført bestemmelser med krav om botid i EU/EØS for personer som underlegges krav til standard bakgrunnssjekk.

Hvor lang gyldighet har standard bakgrunnssjekk?

Bestemmelsen i § 59 presiserer kravet i forordning (EU) 2015/1998. Det skal foretas ny standard bakgrunnssjekk minst hvert tredje år. Andre ledd i bestemmelsen viderefører bestemmelsen i dagens regelverk om at Luftfartstilsynet på ethvert tidspunkt kan foreta ny standard bakgrunnssjekk.

Forskriftsendringen om standard bakgrunnssjekk trådte i kraft 28. juni 2021.

Publisert: 06.07.2021