Registrering av luftfartøy

Hvis fartøyet har vært foreløpig registrert i utlandet, må det gjennomføres ordinær registrering slik at varig nasjonalitets- og registreringsbevis kan utstedes. I de fleste tilfeller har luftfartøyet ikke vært foreløpig registrert, og registreres direkte etter disse reglene i Norges luftfartøyregister (NLR).

Luftfartsloven § 3-2, § 3-3 og § 3-4 og registreringsforskriften (lenke) stiller vilkår som må være oppfylt for at et fartøy kan registreres i NLR.

Krav til fartøyet:

 • Fartøyet må være tildelt registreringsbokstaver

Krav til eier:

 • Norsk statsborger
 • EØS-borger – Statsborger i et EU/EØS-land
 • Ikke EØS-borger – Privatperson som er statsborger i et land utenfor EU-/EØS-området kan søke om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2. Dispensasjon vil for eksempel bli gitt hvis eier er bosatt i Norge.
 • Norsk selskap, foretak eller forening – NLR innhenter opplysninger direkte fra Brønnøysundregistrene. Tingsrettslige sameier aksepteres kun som eier hvis sameiet er registrert i Brønnøysundregistrene. Hvis sameiet ikke er registrert, må hver enkelt sameier stå som eier i luftfartøyregisteret.  
 • EØS-selskap, -foretak eller -forening – Foretaket må være effektivt kontrollert av EU/EØS-borgere, for eksempel at mer enn 50 % av stemmeberettigede aksjer er eid av EU/EØS-borgere.
 • Ikke EØS-selskap, -foretak eller -forening – Når eier er hjemmehørende utenfor EØS-området, kan eier søke om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2. Dispensasjon gis hvis det foreligger innleieavtale til fordel for en norsk operatør.

Krav til dokumentasjon:

 • Skjøte eller annet hjemmelsdokument i original som viser eierens adkomst til fartøyet. Dokumentet må inneholde all nødvendig informasjon. NLR har utarbeidet et skjøte som kan benyttes. Selgers underskrift på skjøtet må bekreftes. Når selger er norsk privatperson eller selskap, kan to personer over 18 år som er bosatt i Norge bekrefte rett underskrift. Hvis eier allerede er registrert som eier av fartøyet, og fartøyet skal overføres fra utenlandsk til norsk register.
 • Dokumentasjon for fødselsnummer (11 siffer) når kjøper eller selger er privatperson bosatt i Norge. Kopi av pass, førerkort eller bankkort er gyldig dokumentasjon. Når det er flere selgere eller kjøpere, må samtlige dokumentere sitt fødselsnummer.
  Hvis kjøper eller selger er en klubb som ikke er registrert i Brønnøysundregistrene, må det legges frem kopi av klubblover og protokoll fra siste ordinære generalforsamling. Hvis klubben er selger av fartøyet må det fremlegges kopi også av protokoll fra tidligere generalforsamlinger, hvis dette er nødvendig for å vurdere hvem som har signatur for klubben.
  Hvis eier er et EØS-selskap, -foretak eller -forening, må det legges frem en egenerklæring som bekrefter dette, se skjema. Erklæringen må bekreftes av Notarius Publicus. Utenfor Norden må underskriften til Notarius bekreftes ved en apostille eller legalisering.
 • Hvis fartøyet skal registreres for første gang og er et amatørbygd luftfartøy, må bygger i stedet for skjøte fremlegge Søknad om registrering av amatørbygd luftfartøy. Originale kvitteringer for innkjøp av tegninger og/eller byggesett må vedlegges søknaden. Disse vil bli sendt i retur etter registreringen.


Viktig ved import av luftfartøy:

 • Når kjøper er privatperson som ikke er norsk statsborger, må kjøpers identitet bekreftes av Notarius Publicus. I praksis skjer dette ved at det fremlegges kopi av vedkommendes pass, og at Notarius på denne kopien har bekreftet passets ekthet. Utenfor Norden må underskriften til Notarius bekreftes ved en apostille eller legalisering.
 • Når selger er en privatperson, må selgers identitet og underskrift på skjøtet bekreftes av Notarius Publicus. Utenfor Norden må underskriften til Notarius bekreftes ved en apostille eller legalisering.
 • Når selger er et foretak hjemmehørende i et annet land enn Norge, må selgers identitet og signatur bekreftes av Notarius Publicus. Notarius Publicus må også bekrefte at den som undertegner på vegne av selger har nødvendig fullmakt til dette. Utenfor Norden må underskriften til Notarius bekreftes ved en apostille eller legalisering.
 • Når fartøyet overføres fra utenlandsk register, må det fremlegges en slettelsesattest fra dette registeret. Slettelsesattesten må opplyse om sist registrerte eier og om fartøyet var beheftet på slettelsestidspunktet.
 • Når et skjøte eller annet hjemmelsdokument undertegnes ved fullmektig, skal fullmakten legges ved i original. Fullmakten skal bekreftes og dokumenteres på samme måte som et skjøte.

Gebyr blir fakturert innsender etter registrering.

Luftfartsloven § 3-2, § 3-3 og § 3-4 og registreringsforskriften stiller vilkår som må være oppfylt for at et fartøy kan registreres i NLR.

Lov om luftfart (luftfartsloven).

Norges luftfartøyregister (NLR)

 • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø