Registrering av heftelser

Luftfartsloven § 3-22 fastsetter regler for registrering av heftelser i luftfartøy registrert i Norges luftfartøyregister (NLR). De vanligste heftelsene er pantedokumenter som gir kreditor sikkerhet for sitt pengekrav. Men også andre heftelser kan registreres, for eksempel leieavtaler eller urådighetsklausuler.

Hvorfor registrere heftelser i Norges luftfartøyregister?

Ved å registrere heftelser i Norges luftfartøyregister får rettighetshaver rettsvern for sin rettighet. Dette betyr at rettighetshaveren får en sikkerhet for at det ikke disponeres over fartøyet i strid med hans interesser etter heftelsen. Samtidig sikrer rettighetshaveren seg i enkelte tilfeller mot kreditorbeslag, ved at hans registrerte heftelse har prioritet foran senere registrerte heftelser.

Siden Norge er tilsluttet Cape Town-konvensjonen, må det for fartøy der det er mulig å registrere internasjonale sikkerhetsretter i det internasjonale registeret – International Registry of Mobile Assets – alltid kontrolleres om det er slike internasjonale sikkerhetsretter. En internasjonal sikkerhetsrett vil gå foran en registrering i Norges luftfartøyregister.

Du finner mer informasjon om International Registry of Mobile Assets her.

Hvordan registrere heftelser i Norges luftfartøyregister?

 1. Heftelsesdokumentet må være signert av den eller de som har signaturrett på vegne av eier (hjemmelshaver).
 2. Signaturen må dokumenteres. Hvis eier er en privatperson bosatt i Norge, må kopi av godkjent legitimasjon vedlegges, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Foretak eller flyklubber som er registrert i Brønnøysundregistrene, trenger ikke legge med noen dokumentasjon. Hvis eier er et utenlandsk selskap, foretak eller forening, må eiers identitet og signatur bekreftes av Notarius Publicus. Notarius Publicus må også bekrefte at den som undertegner på vegne av eier har nødvendig fullmakt til dette. Utenfor Norden må underskriften til Notarius bekreftes med en apostille eller legalisering.
 3. Heftelsesdokumentet og eventuelt kopi av legitimasjon må sendes Norges luftfartøyregister. Kun originale heftelsesdokumenter kan registreres.   
 4. Faktura for gebyr sendes etter registreringen er gjennomført.

De vanligste heftelsene som kan registreres i Norges luftfartøyregister:

 • Pantedokumenter
 • Leieavtaler
 • Urådighetsklausuler
 • Bruksrettigheter

Pantedokument

Et pantedokument skal inneholde:

 • Identifikasjon av fartøyet (registreringsmerke og/eller type og serienummer)
 • Pantsetters navn med fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Hvis pantsetter er utenlandsk selskap, foretak eller forening, må også pantsetters adresse oppgis.
 • Panthavers navn og adresse
 • Beløp og valuta
 • Eventuelle bestemmelser som regulerer salg og ytterligere registrering av heftelser i fartøyet
 • Underskrift av registrert eier/pantsetter bekreftet i samsvar med registreringsforskriften § 20

Pantedokument skal innleveres i 2 eksemplarer én original og én tinglysingsgjenpart. Bankenes standard «Pantobligasjon i luftfartøy» vil oppfylle disse kravene.

Leieavtaler

En leieavtale skal inneholde:

 • Identifikasjon av fartøyet (registreringsmerke og/eller type og serienummer)
 • Leietakers navn
 • Utleiers navn
 • Leieperiode dersom den ønskes registrert
 • Underskrift av utleier bekreftet i samsvar med registreringsforskriften § 20
 • Leieavtaler skal innleveres i 2 eksemplarer én original og én tinglysingsgjenpart.

Luftfartsloven § 3-22 fastsetter regler for registrering av heftelser i luftfartøy registrert i Norges luftfartøyregister (NLR).

Lov om luftfart (luftfartsloven).

Norges luftfartøyregister (NLR)

 • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø