Hopp til innhold

Registrering i NLR

Informasjon om registrering i Norges luftfartøyregister (NLR)

Nasjonalitet

NLR tildeler luftfartøya norsk nasjonalitet, symbolisert med bokstavane LN i registreringsmerket. Nasjonaliteten avgjer mellom anna kva land luftfartøyet må følgje lovene til.

Informasjon om eigarforhold og hefte

Ved å registrere eigarforhold og hefte i Norges luftfartøyregister etablerer ein eit rettsvern for registreringane. Rettshavaren kan dermed vere trygg på at fartøyet ikkje blir disponert over i strid med interessene hans/hennar.

For fartøy der det er mogleg å registrere internasjonale tryggleiksrettar i det internasjonale registeret (International Registry of Mobile Assets), må det alltid kontrollerast om slike internasjonale tryggleiksrettar ligg føre, då Noreg er tilslutta Cape Town-konvensjonen. Ein internasjonal tryggleiksrett vil ha forrang framfor ei registrering i Norges luftfartøyregister.

Du finn meir informasjon om International Registry of Mobile Assets her.

NLR kan opplyse om eigarforhold og registrerte hefte for fartøy som det ikkje er mogleg å registrere i det internasjonale registeret.  Den registrerte innehavaren av heimelen eller heftet i NLR beskyttar rettane sine overfor tredjepartar og kreditorar ved å gi rettane rettsvern. Det inneber at ein vinn fram overfor overdragingar og hefte som ikkje er registrerte i NLR, eller som blir registrerte på eit seinare tidspunkt.

Når kan det registrerast internasjonale tryggleiksrettar?

I det internasjonale registeret kan det registrerast internasjonale tryggleiksrettar i sivile luftfartøy, det vil seie:

  • Fly som er typesertifiserte for transport av minst 8 personar inkludert besetning, eller frakt over 2750 kg.
  • Helikopter som er typesertifiserte for transport av minst 5 personar inkludert besetning, eller frakt over 450 kg.

I tillegg kan det registrerast internasjonale tryggleiksretter i visse motorar.

Plikt til å melde frå om endringar i eigarforholda

Ifølgje luftfartslova § 3-6 er eigaren av eit luftfartøy pliktig å melde frå om endringar i eigarforholda.

Kontakt Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø