Registrering i NLR

Informasjon om registrering i Norges luftfartøyregister (NLR).

Nasjonalitet

NLR tildeler luftfartøyene norsk nasjonalitet som symboliseres ved bokstavene LN i registreringsmerket. Nasjonaliteten avgjør blant annet hvilket lands lover det enkelte luftfartøy er underlagt.

Informasjon om eierforhold og heftelser

Ved å registrere eierforhold og heftelser i Norges luftfartøyregister etableres rettsvern for registreringene. Dette betyr at rettighetshaveren får en sikkerhet for at det ikke disponeres over fartøyet i strid med hans interesser.

Siden Norge er tilsluttet Cape Town-konvensjonen, må det for fartøy der det er mulig å registrere internasjonale sikkerhetsretter i det internasjonale registeret – International Registry of Mobile Assets – alltid kontrolleres om det er slike internasjonale sikkerhetsretter. En internasjonal sikkerhetsrett vil gå foran en registrering i Norges luftfartøyregister.

Du finner mer informasjon om International Registry of Mobile Assets her.

For fartøy som det ikke er mulig å registrere i det internasjonale registeret, vil NLR gi opplysning om eierforhold og registrerte heftelser.  Den som er registrert som innehaver av hjemmel eller heftelse i NLR, beskytter sine rettigheter overfor tredjemenn og kreditorer ved å gi rettighetene rettsvern. Det betyr at man vinner frem overfor overdragelser og heftelser som ikke er registrert i NLR eller som blir registrert senere i tid.

Når kan det registreres internasjonale sikkerhetsretter?

I det internasjonale registeret kan det registreres internasjonale sikkerhetsretter i sivile luftfartøy, det vil si:

  • Fly som er typesertifisert for transport av minst 8 personer inkludert besetning, eller frakt som ut over 2750 kg.
  • Helikopter som er typesertifisert for transport av minst 5 personer inkludert besetning, eller frakt ut over 450 kg.

I tillegg kan det registreres internasjonale sikkerhetsretter i visse motorer.

Plikt til å melde fra om endringer i eierforholdene

Luftfartsloven § 3-6 pålegger eier av et luftfartøy en plikt om å melde fra når det skjer endringer i eierforholdene.

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø