Registrering av eierskifte

Når det skjer endringer i eierforholdet for et luftfartøy som er registrert i Norges luftfartøyregister (NLR), skal dette registreres.

Hvordan registreres eierskifte?

Siden registrering av rett eier av et fartøy har så store implikasjoner, stilles det strenge krav til dokumentasjonen. Hvis dokumentasjonen er mangelfull, vil dokumentene kunne bli returnert uten dagbokføring og/eller registrering. Hva bør man særlig være oppmerksom på?

Når selger og kjøper er norske:

  • Skjøtet må være fullstendig og korrekt utfylt
  • Hvis selger er et selskap eller forening, kreves det at den/de som undertegner har signatur i samsvar med det som er registrert i Brønnøysundregistrene
  • Det er krav om dokumentasjon for fødselsnummer (11 siffer) når kjøper eller selger er privatperson bosatt i Norge. Kopi av pass, førerkort eller bankkort er gyldig dokumentasjon. Når det er flere selgere eller kjøpere, må samtlige dokumentere sitt fødselsnummer. Denne dokumentasjonen kan skannes og sendes inn på epost.
  • Hvis det er registrert heftelser i fartøyet, må det fremlegges samtykke til overdragelse fra rettighetshaver (selgers bank). Normalt skal heftelsen slettes før eierskifte skal registreres.

Når partene er utenlandske:

  • Når kjøper eller selger er foretak hjemmehørende i et annet land enn Norge, må identitet og signatur bekreftes av Notarius Publicus. Notarius Publicus må også bekrefte at vedkommende som undertegner har nødvendig fullmakt til dette. Utenfor Norden må Notarius' underskrift bekreftes ved apostille eller legalisering.
  • Når kjøper eller selger er privatperson som ikke er norsk statsborger, må vedkommendes identitet bekreftes av Notarius Publicus. Utenfor Norden må Notarius' underskrift bekreftes ved apostille eller legalisering.

Når kjøper er fra et EØS-land, gjelder samme fremgangsmåte som ovenfor, men i tillegg gjelder at:

  • Det må fremlegges dokumentasjon på tilhørighet i et EØS-land (Declaration regarding ownership of the company). Underskriften på dokumentasjonen må bekreftes av Notarius Publicus. Dersom bekreftelse ikke kan fremlegges, vil parten ikke bli ansett som hjemmehørende i et EØS-land.

Når kjøper ikke er fra et EØS-land, gjelder samme fremgangsmåte som ovenfor, men i tillegg gjelder at:

  • Norges luftfartøyregister må ha gitt dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2. Slik dispensasjon gis under forutsetning av at det foreligger innleieavtale godkjent av Luftfartstilsynet til fordel for en norsk operatør.

Lov om luftfart (luftfartsloven).

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø