HMS-tilsyn for flygende personell i sivil luftfart

Luftfartstilsynet har ansvaret for å kontrollere at aktørene i bransjen driver et godt og sikkert arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven. Tilsyn og veiledning gjøres med bakgrunn i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Luftfartstilsynets HMS-arbeid gjennomføres i hovedsak gjennom arbeidsmiljøtilsyn og veiledning om regelverk og ulike arbeidsmiljøfaktorer. Årlig gjennomføres cirka 10–15 arbeidsmiljøtilsyn, og ved behov utføres det tilsyn i samarbeid med Arbeidstilsynet. Gjennom tilsynsaktivitet over en treårsperiode dekkes de fleste av de mer enn 5000 arbeidstakerne i overkant av 30 virksomheter som inngår i ansvarsområdet. I tillegg dekkes hviletidsbestemmelsene gjennom flyoperative tilsyn.

Samlet bilde av sikkerhetsnivået

Ved at Luftfartstilsynet har ansvaret for tilsynet både med overholdelse av flysikkerhetsreglene og arbeidsmiljøloven skapes et samlet bilde av sikkerhetsnivået i et flyselskap.

Luftfartstilsynet jobber med kontinuerlig kartlegging av fysiske og psykososiale påvirkninger for besetningsmedlemmer i samtlige virksomheter som har baser i Norge. Dette gjøres blant annet gjennom å ha en bred kontaktflate med bransjen. Direkte informasjon fra ansatte om bekymringer vedrørende arbeidsmiljøforhold og meldinger fra leger om eventuell sykdom og skade legges også til grunn i kartleggingen.

Arbeidsplasstilsyn

I hovedsak vil et arbeidsmiljøtilsyn (HMS-tilsyn) ha til hensikt å kartlegge om virksomhetens arbeid er systematisk og i henhold til arbeidsmiljøforskriftene. Det vil si at det er etablert en verneorganisasjon, at det eksisterer rutiner for konflikthåndtering og varsling, at det gjennomføres kartlegginger av psykososialt og fysisk arbeidsmiljø og at medarbeidere ikke eksponeres for ugunstige miljøfaktorer utover akseptable normer.

Dersom det avdekkes forhold som ikke oppfyller regelverkets minimumskrav av offentligrettslig karakter, vil det bli gitt pålegg om å rette opp i forholdene. Luftfartstilsynet kan benytte seg av sanksjoner dersom pålegg ikke blir fulgt opp.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø