Hopp til innhold

Varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Arbeidstaker har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være mulige brudd på arbeidsmiljøloven eller luftfartsregelverket, eller brudd på virksomhetens retningslinjer. Retten til å varsle gjelder også for innleide arbeidstakere. I noen tilfeller har arbeidstaker også en plikt til melde fra.

Rett til å varsle

Arbeidsmiljølovens regler om varsling omfatter tilfeller der en arbeidstaker eller en innleid arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Dette kan være forhold som arbeidstakeren/den innleide blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som kan være i strid med lover og regler, virksomhetens retningslinjer eller alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig og etisk akseptabelt.

Arbeidstaker fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Varsling i henhold til arbeidsgivers retningslinjer og rutiner for varsling er å anse som forsvarlig. Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg. Arbeidstaker har i tillegg alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Varsling til offentlige myndigheter anses som forsvarlig.

Luftfartstilsynets rolle

Offentlige myndigheter skal saksbehandle varselet/det kritikkverdige forholdet, og kan utøve tilsyn overfor selskapene. Offentlige myndigheter er ikke part i en varslingssak og har ikke anledning til å gå inn i en konfliktsituasjon mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, eller å følge opp andre privatrettslige forhold. Det foreligger en generell veiledningsplikt.

Taushetsplikt

Offentlige myndigheter har en konfidensialitetsplikt ved mottak av varsel om kritikkverdige forhold. Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for myndigheten har taushetsplikt om arbeidstakers navn og andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker. Dette gjelder også overfor arbeidsgiver eller sakens parter. 

Her kan du lese mer om Luftfartstilsynets arbeidsmiljøtilsyn