Hopp til innhold

Krav til sikkerhetsgodkjente fraktleverandører

Selskap som håndterer flyfrakt kan under visse vilkår søke om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør.

Godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør er obligatorisk for fraktleverandører som utsteder sikkerhetsstatus på flyfrakt og/eller påtar seg ansvar for gjennomføring av sikkerhetskontroll av slik frakt. Videre må virksomhet som leverer frakt til luftfartøy være godkjent som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør.

Kvalifikasjonskrav

Virksomheten må utarbeide et sikkerhetsprogram som reflekterer alle aktuelle regelverkskrav (mal for sikkerhetsprogram er tilgjengelig). I dette inngår at:

 • Virksomheten gjennomfører sikkerhetskontroll av frakt i samsvar med krav (fysisk kontroll eller i henhold til sikker forsyningslinje). I dette inngår gjennomføring av bakgrunnssjekk.
 • Virksomheten må innfri rekrutterings- og opplæringskrav for alt personell som skal ha tilgang til identifiserbar flyfrakt.
 • Virksomheten må utpeke minst èn stedlig ansvarlig for security. Vedkommende må bestå bakgrunnssjekk med godkjent resultat og gjennomføre påkrevd opplæring (kurs må gjennomføres hos sertifisert/godkjent instruktør. Luftfartstilsynet tilbyr ikke kurs).
 • Virksomheten må etablere sikkerhetstiltak for beskyttelse av identifiserbar flyfrakt.

Pris

Pris for godkjenning av fraktleverandør med ett kontor er kroner 36 100,– og årsgebyr på kroner 33 500,–. Flere kontorer fører til økte satser for godkjenning og årsgebyr. Se lenke til gebyrforskriften.

Regelverk

EU-forordning 2015/1998 (se pkt. 6.2, 6.3, 6.6 og kapittel 11)
EU-forordning 300/2008 artikkel 14

Søkeprosess

 • Utpekt stedlig(e) ansvarlige for security søker om bakgrunnssjekk.
 • Søknad om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør og firmaattest sendes til Luftfartstilsynet, e-postadresse postmottak@caa.no.
 • Etter mottak av søknad om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, samt bestått bakgrunnssjekk for kommende sikkerhetsansvarlig person, kan det søkes om tilgang til Luftfartstilsynets securityportal. Her finnes en mappe som heter Frakt og under denne: Informasjonspakke til nye fraktleverandører, som inneholder mal for sikkerhetsprogram og andre relevante dokumenter til søker.
 • Når utkast til sikkerhetsprogram er ferdig og opplæring er gjennomført, vil Luftfartstilsynet vurdere sikkerhetsprogrammet og når dette er akseptabelt, avtale tidspunkt for inspeksjon.

Godkjenning

Dersom stedlig inspeksjon viser at søker har implementert krav i henhold til eget sikkerhetsprogram, vil Luftfartstilsynet godkjenne den aktuelle lokasjonen.

Godkjente virksomheter vil bli registrert med eget godkjenningsnummer i EUs database «KSDA – Union database on supply chain security». For opprettholdelse av godkjenningsstatus må godkjente virksomheter underlegges tilsyn av Luftfartstilsynet minimum hvert femte år. Godkjente virksomheter behøver ikke søke om regodkjenning.

Kontakt gjerne Luftfartstilsynet for mer informasjon.

Securityinspektør Lars Arne Bue. E-post: lab@caa.no
Securityinspektør Stig Otto Jensvoll. E-post: soj@caa.no

 

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):