Hopp til innhold

Prosedyre for henvisning av søknad om legeattest av

Dette er prosedyren for både henvisning av søknad og konferering med Luftfartstilsynet i forbindelse med henvisning av søknad om legeattest.

Søknad om legeattest skal registreres i EMPIC samme dag som søker fremstiller for undersøkelse. Når all nødvendig dokumentasjon er innhentet av flylegen skal saken frigjøres for AMS i EMPIC uten unødvendige forsinkelser.

Det forventes at flylegen kontrollerer følgende før søknaden frigjøres:

  • Dersom kontakten gjelder interim assessment må flylegen sjekke at innehaveren allerede har en gyldig legeattest utstedt i EMPIC.
  • Alle punkter med avkrysset «ja» under søknadsskjemaets «medical history» skal være tilfredsstillende kommentert, og det legges inn dokumentasjon/epikriser der hvor dette kan være aktuelt (inkludert alle sykehusopphold siden forrige flymedisinske undersøkelse og eldre dokumenter som kan være av relevans og ikke tidligere er sendt inn).
  • Flylegen har gjort en vurdering av helsemessig skikkethet der det foreligger tilstrekkelig grunnlag for en slik vurdering. Flylegen skal kontrollere om det finnes en relevant bestemmelse i Part-MED og AMC til Part-MED for flygere, alternativt EATM guidelines for flygeledere. Dersom kravene ikke framkommer tydelig i regelverket kan flylegen kontrollere nasjonale retningslinjer, deretter UK guidelines. Dersom det fortsatt er uklarheter er det rimelig å gjøre en vurdering basert på andre flymedisinske retningslinjer kombinert med kritisk gjennomgang av publikasjoner.

Flylegen sender henvisning til Luftfartstilsynet etter gjeldende retningslinjer

  • Henvisningen skjer per tiden gjennom e-post til postmottak@caa.no.
  • For å sikre både effektiv saksbehandling og korrekt prioritering av hastesaker bør henvisningen inneholde spesifisert informasjon om bakgrunnen for henvisningen, aktuell hjemmel og eventuelt med begrunnelse av hastegraden.

 Luftfartstilsynet behandler søknaden

  • Søknad om klasse 2 legeattest som skal vurderes i samråd med Luftfartstilsynet: flylegen vil normalt få returnert søknaden til sin work list i EMPIC og med påført kommentarer, slik at flylegen kan foreta utstedelse av legeattest/avslagsbrev.
  • Søknad om klasse 1 legeattest som skal henvises til luftfartsmyndighetene: dersom resultatet av saksbehandlingen medfører en endring i søkerens rettigheter eller plikter vil Luftfartstilsynet normalt sende et vedtaksbrev til søkeren med kopi til flylegen. Dersom det ikke foretas noen endringer i rettigheter eller plikter returneres søknaden med kommentarer til flylegens work list (f.eks. ved uendret status etter henvisning av interim assessment).

I noen tilfeller vil en pilot eller flygeleder komme tilbake med uendret problemstilling for eksempel ett år etter vedtaksbrev ble sendt fra Luftfartstilsynet. Dersom det ikke er gitt noen føringer i vedtaksbrevet om videre håndtering, eller det er tvil om videre oppfølging, skal søknaden henvises på nytt.

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø